Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

2:Απόφαση Ο.Ε. προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.

3:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης, εκπροσώπησης και υποστήριξης της αίτησης του Δήμου Λευκάδας για την αναίρεση της αριθ’ Α610/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται κατά της ΔΕΔΔΗΕ η οποία εκδικάζεται ενώπιον του B’τμήματος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 27-1-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.

4:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Λευκάδας Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

5:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

6:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

7:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της 13ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

8:Απόφαση Ο.Ε. έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: "Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών", αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

9:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ»

10:Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 127.816,80 για την υλοποίηση της πράξης «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.

11:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 για την υλοποίησης της πράξης: «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά».

12:Απόφαση Ο.Ε. περί ακύρωσης της αριθ. 558/2020 απόφασής της και λήψη νέας απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ύστερα από νέα κλήρωση για το έργο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 με Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 95041.

13:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

14:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

15:Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ.543/2020 απόφασής της περί ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 53.270,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

16:Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ.545/2020 απόφασής της περί ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε.Καρυάς- Σφακιωτών για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

17:Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης της με αριθμ. 17584/16-10-2020 σύμβασης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457.

18:Απόφαση Οικ. Επ. περί συμμόρφωσης με την 80/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ.

19:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α145/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας).

20:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α145/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας).

21:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (3ο Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 22.01.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάχ. ΑΓ 86/2019) αγωγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Σιβρή Ο.Ε. – τεχνολογία περιβάλλοντος – δομικά μηχανήματα».

22;Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί Επιβολής διορθωτικού συντελεστή επί εγκριθείσας επιλέξιμης δαπάνης για το Υποέργο 6 «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» της Πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων & κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6ου ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας».

23:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Δημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

24:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Βόνιτσας.

25:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ».

26:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ».

27:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ».

28:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας: MA.I.CON. I.K.E.

29:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

30:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2019.

31:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στο Δήμο Λευκάδας, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού COVID-19.

32:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο της 06ης.04.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η με αρ. καταθέσεως 3196/2020 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Λευκάδας κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

33:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

34:Απόφαση Ο.Ε. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συμπράττων στη δράση «Για την πρόσληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσεως» στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020» με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath».

35:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

36:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

37:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 25.912,00 Ευρώ.

38:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισμού 150.000,00€ . με Φ.Π.Α. με Αριθμό Συστήματος 94098.

39:Απόφαση Ο.Ε. για εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης και εξουσιοδότηση για υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινοχρήστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού».

40:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σχολικής μονάδας Κοινότητας Καλάμου για το σχολ. έτος 2020-2021.

41:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθμ.Α304/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας .

42:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη κ. Ανδρέα Βλάχου.

43:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη κας Ανδριάνας Κατωπόδη.

44:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

45:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2021 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 2ου εξαμήνου 2020 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

46:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια (α) ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με υδραυλικό γερανό και αρπάγη, (β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 (γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3,συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 20055/6-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007615418) διακήρυξης.

47:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

48:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων», πρ/σμού 49.996,87€ με ΦΠΑ.

49:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.».

50:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΓΟΝΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)», πρ/σμού 9.997,77 €, αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

51:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά με την αριθ’147/2020 αγωγή του Aντωνίου Φέτση του Σπυρίδωνος που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

52:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), μέσω της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

53:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 18.11.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 155/2020) αγωγής του Ανδρέα Σταύρακα κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

54:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 07.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 178/2020) αγωγής του Ιωάννη Κακλαμάνη κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

55:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας των καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης.

56:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια (α) ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με υδραυλικό γερανό και αρπάγη, (β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 (γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 20055/6-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007615418) διακήρυξης.

57:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση με διαδικασία δημοπρασίας και καθορισμό τιμής μονάδας ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών) που περιήλθαν ή θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Λευκάδας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4056/12.

58:Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέτων ποσών.

59:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού 39.680,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λευκάδας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020».

60:Απόφαση Ο.Ε περί αποδοχής της χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 με τίτλο «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας» στην Υποδράση 19.2.4.3 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

61:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

62:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 115.652,11 €.

63:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο " Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου" με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. οικ.319/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

64:Απόφαση Ο.Ε για συμπλήρωση της με αριθμ. 429/2020 (ΑΔΑ ΩΝΧΦΩΛΙ-ΝΡΥ) απόφασής της, σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με αριθμ πρωτ.14575/24-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 3.404.524,00 €.

65:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καλάμου.

66:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καστού.

67:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της με αριθμ. 7923/15-02-2021 απόφασης του Δημάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης προμήθειας άλατος λόγω Εκτάκτων Αναγκών -έντονη χιονόπτωση 14/15-02-2021- για αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

68:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες στο δήμο Λευκάδας εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

69: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ Α324/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά.

70:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ Α325/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά.

71: Απόφαση Ο.Ε. για τις αριθ’ Α305/2020, Α306/2020, Α166/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις αντίστοιχες προσφυγές του Δήμου Λευκάδας (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), για μη άσκηση έφεσης ούτε παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

72: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου" με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 319/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

73:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» (Πρόσκληση ΑΤ 12) και σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποστήριξη υποβολής της πρότασης στα πλαίσια της Α.Τ. 12 Πρόσκλησης.

74:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. Καρυάς - Σφακιωτών για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

75:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 11-02-2021 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630 € ευρώ με Φ.Π.Α» της με αριθμ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος.

76:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρα αποσφράγισης του φακέλου της οικονομικής προσφοράς για την ΟΜΑΔΑ Α του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24% που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20302/10-11-2020 διακήρυξης.

77:Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας, έτους 2021

78:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»

79:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

80:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

81:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου »

82: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 22-2-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.».

83: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ.19/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2021.

84:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 16ης-4-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά της αγωγής του Διονυσίου Πολίτη.

85:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, της Χαράς συζύγου Ευαγγέλου Ασπρογέρακα, που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου με την επωνυμία: «Δήμος Λευκάδας».

86:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 22.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 24/2021) αγωγής του Γεωργίου Κ. Γεωργάκη κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

87: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 04.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2021) αγωγής του Μιχαήλ Αναστ. Λάζαρη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

88: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 41/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ με θέμα οικονομικές καταστάσεις 2019.

89: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 4/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ με θέμα έγκριση έκθεσης Ορκωτών Λογιστών για το οικον. έτος 2019.

90:  Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας, έτους 2021.

91: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας», το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020).

92: Απόφαση Ο.Ε. καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου, έτους 2021.

93: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας».

94: Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της με αρίθμ. 520/2020 απόφασής της, ως προς τον χρόνο περαίωσης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε."

95:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε."

96:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 4ου & 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

97:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

98:Απόφαση Ο.Ε. περί διόρθωσης της αρ. 432/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχημάτων που έγιναν δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.» στις υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου Λευκάδας.

99: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε την 03.03.2021 για εκποίηση ανεπιτήρητων βοοειδών που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου Λευκάδας και όσων θα περιέλθουν στο μέλλον μέχρι 31.12.2021.

100:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της με αριθμ. 10819/3-03-2021 απόφασης του Δημάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε.Καρυάς, Σφακιωτών, Απολλωνίων, Ελλομένου.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by