ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

203: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή ποσού 8.000,00 € στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την πληρωμή των καθαριστριών.

204: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (δύο αιθουσών) του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου στον Αθλητικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Πέτρου.

205: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (αιθουσών) του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σύβρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ».

206: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Φτερνού, στον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό – Αθλητικό Σύλλογο Φτερνού.

207: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου θέση «Βαγενή».

208: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου Γράψα Αθανάσιου, από επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου.

209: Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή χρηματικών ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

210: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης παράθεσης γεύματος στο πλαίσιο συνεδρίου που θα διοργανώσουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας, 24-26/6/2016 στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πίστωσης».

211: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Επέκταση νεκροταφείου Μαραντοχωρίου» πρ/σμού 5.000,00€.

212: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016 (σχετική η υπ΄αριθ. 155/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

213: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα του Δήμου, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Κτήματος ΒΡΥΣΗ ΠΑΣΣΑ

214: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λευκάδας με δίμηνες συμβάσεις (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007)

216: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποτύπωση και καταγραφή μονοπατιών Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 15.000,00 €.

217: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης σύμβασης με το Μουσείο Μπενάκη, με αντικείμενο την παραχώρηση υπό μορφήν παρακαταθήκης, αντικειμένων (κυρίως ψηφιακών φωτογραφικών και ιστορικών αρχείων υψηλής ανάλυσης) από τα Ιστορικά Αρχεία και τη Συλλογή Νεοελληνικού Πολιτισμού και το Φωτογραφικό Αρχείο του παραπάνω Μουσείου, προκειμένου να εκτεθούν στο Μουσείο Αγγέλου Σικελιανού.

218: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 112.800,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2016.

219: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης σε Πολιτιστικά Σωματεία-Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016.

220: «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας «Φίλανδρος», με θέμα τον εθελοντισμό και έγκριση διάθεσης πίστωσης».

221: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης οχημάτων του Δήμου Λευκάδας στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών.

222: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους για το έτος 2016.

223: Απόφαση Δ.Σ. για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Νεοχωρίου και την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Βλυχού.

224: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)», προϋπολογισμού 61.842,44 €.

225: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 73/2016 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

226: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 154/2016 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

227: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 137/2016 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

229: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας των δικαιούχων των οικίσκων σεισμοπλήκτων της 17ης Νοεμβρίου 2015,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

230: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας»,αναδόχου εταιρείας « Γ.& Ι. Βλάχος Ο.Ε.».

231: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου « Έργο Αποκατάστασης, Τελικής Κάλυψης και Επανένταξης στο Φυσικό Περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου –περιοχή «ΣΚΙΖΑ» αναδόχου εταιρείας « MA. CON. STRUNTION Α.Ε ».

232: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου & δημοτικού συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

233: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

234: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Λευκάδος με τίτλο «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020»

235: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»

236: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ενημέρωση πολεοδομικών διατάξεων και διαβίβαση αιτήματος για την προώθηση της διαδικασίας καθορισμού αξίας γης (τιμής μονάδας) λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Επισκόπου - Νικιάνας – Σωτήρω

237: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη  κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αρ. 160/2016 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 /τ.Α΄/04.09.09)

238: Απόφαση Δ.Σ.  για  ανάκληση της υπ΄ αριθ. 335/2015 απόφασης Δ.Σ. με την οποία είχε ανακληθεί, η άδεια καταστήματος (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο  στο Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας στο όνομα της κας  Ρομποτή Μαριάννας του Σπυρίδωνος

239: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Λευκάδας για την στέγαση των  υπηρεσιών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Λευκάδας

240: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση  ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού για την στέγαση υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας

241: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής «Αύρα» Νυδριού»

242: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής  “Κάβος“ Νυδριού»

243: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής  “Παράδεισος“ Νυδριού»

244: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης δημοτικών δρόμων Απόλπαινας» πρ/σμού 3.994,76 €

245: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αθανίου» προϋπολογισμού 15.000,00 €

246: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Καρυάς Σφακιωτών», αναδόχου Ηλία Περδικάρη, ΕΔΕ

247: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Απολλωνίων», αναδόχου Ευγένιου Παπά

248: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση-συμπλήρωση των αρ.81/2016 και 228/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»

249: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 17/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας για μερική τροποποίηση του περιεχομένου της συστατικής πράξης της Επιχείρησης

250: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας

251: Απόφαση  Δ.Σ. για αποδοχή της πρότασης του Ε.Μ.Π. για τον εντοπισμό και  αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας

252: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»

253: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»                         

254: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με  τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»

255: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

256: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»

257: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης με τίτλο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ»

258: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 4.995,39 €

259: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μικρής κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης στην Βρεττού Αθηνά του Νικολάου, στον περιβάλλοντα χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τον διακριτικό τίτλο AREIA που βρίσκεται στην περιοχή   Κάθισμα της Τ.Κ. Καλαμιτσίου Λευκάδας

260: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

261: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» 

262: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ»

263:Aπόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄αριθ. 128/2016 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης του έργου από « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ» σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ   ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (HDPE 560)

264: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας»

265: Απόφαση Δ.Σ. για τον εντοπισμό επιπλέον θέσεων  χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας και την αξιολόγηση αυτών από το Ε.Μ.Π.

266: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση   μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 299.997,52 €

267: Απόφαση Δ.Σ. για την εφαρμογή του Ν. 4315/2014 στην υπό ολοκλήρωση Πράξη Εφαρμογής Νυδριού - Μ. Αυλακίου, Δήμου Λευκάδας

268: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους  για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016

269: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου σε Δ.Κ. Καστού ως κοινόχρηστου αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 35/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

270: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 25.000,00 €

271: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους, για το έτος 2016

272: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους, για το έτος 2016

273: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στην κ. Σβάρνα Παρασκευή

274: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου και του αναπληρωματικού του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών    
 
275: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων στον Άγιο Ηλία Λευκάδας», πρ/σμού 2.584,11 €
 
276: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Εντεταλμένου Συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

277: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
 
278: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική μελέτη αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», αναδόχου Μαρίας Φούκα
 
279: Απόφαση Δ.Σ. για  κατανομή  ποσού 2.000.000,00 € του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας» με κωδικό 2016ΕΠ02200000, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016, σε υποέργα
 
280: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και  4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016
 
281: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη - ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» προϋπολογισμού 85.000,00 €
 
282: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού  Λευκάδας
 
283: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό τιμής χρέωσης του νερού που προμηθεύονται τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και προορίζεται για επαγγελματικές καταναλώσεις στο Δήμο Λευκάδας
 
284: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Πλατειών Σχεδίου Πόλης Επέκτασης (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α )» προϋπολογισμού 195.000,00 €.
 
285: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιϊα Καρυάς – Σφακιωτών» προϋπολογισμού 14.999,54 €
 
286: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου  Φ.Ο.Π. και μετατοπίσεις μετρητών στο Δήμο Λευκάδας
 
287: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Αργολιθοδομής και Αποκατάσταση Παραλιακού Δρόμου Λιμανιού Δ.Ε. Καστού», προϋπολογισμού 6.000,00 €
 
288: Απόφαση Δ.Σ. για    δωρεάν παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο  Πηγαδισάνων  στον Πολιτιστικό  Σύλλογο Πηγαδισάνων (σχετ. η αρ. 30/2016 απόφ.  ΔΕΠ).
 
289: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας  Στέλλας Λύκα από την Κεντρική Πλατεία Λευκάδας στην οδό Υποσμηναγού Κατωπόδη (σχετ. η αρ.  47/16 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
290: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου « Αγροτική Οδοποιϊα  Δ.Ε. Λευκάδας», αναδόχου Βούλγαρη Αναστασίας, Ε.Δ.Ε.
 
291: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Απολλωνίων», αναδόχου  Παππά Ευγένιου, Ε.Δ.Ε.
 
292: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποίϊα Δ.Ε. Ελλομένου», αναδόχου  Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου, Ε.Δ.Ε. 
 
293: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας έτους 2015», αναδόχου  Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου, Ε.Δ.Ε.
 
294: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση δημοτικών συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ. Ε. Π. Ο. Κ. Α. Λ.) και ορισμός αναπληρωτών τους
 
295: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 80/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση αμοιβής α) της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτης-Σιούτη- Βούλγαρη-Κατωπόδη και Συνεργάτες» και β) της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, Αικατερίνης Ανθίμου του Σταύρου, συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτης-Σιούτη- Βούλγαρη-Κατωπόδη και Συνεργάτες», κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. οι αρ. 160/2015, 50/2016 και 116/2016 αποφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09)

296: Ενημέρωση - συζήτηση για την πυρκαγιά στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης στις 08-08-2016
 
297: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας (βασικής δομής) στο Δήμο Λευκάδας στο πλαίσιο της με Κωδικό ΙΟΝ 16 Α/Α ΟΠΣ:1538/8.7.2016 Α.Π. ΟΙΚ. 1588 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»
 
298: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  υποβολής πρότασης για ένταξη της δομής παροχής βασικών αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο της με Κωδικό ΙΟΝ18  Α/Α  ΟΠΣ: 1568/8-7-2016 Α.Π. ΟΙΚ. 1590 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά»
 
299: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00 €
300: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου

 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by