ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ.

2:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου προς παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου .

3:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

4:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης: α) Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β) Επιτροπής Ενστάσεων, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

5: Απόφαση Ο.Ε. για εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), αφενός για νομιμοποίηση και έγκριση της από 28/12/2018 και αριθμό κατάθεσης 178/2018 Κύριας Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού Δημοσίου ως και εντολή παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας προς υποστήριξη της αριθ’ 178/2018 Κύριας Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού Δημοσίου η οποία εισάγεται με τη διαδικασία της υποβολής των προτάσεων του Νέου Κώδικα Πολ. Δικ.

6: Ενημέρωση Ο.Ε. για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης, ή κανενός έκτακτου άλλου ένδικου μέσου (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), κατά της αριθ’ Α517/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών του Γ΄ Τριμελούς Τμήματος.

7: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2019, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

8: Απόφαση Ο.Ε. έγκριση πρακτικού εξέτασης των απόψεων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

9: Απόφαση Ο.Ε. για την επικαιροποίηση των αρ. 358/14 και 147/2015 αποφάσεων Δ.Σ. περί καθορισμού τελών υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας.

10: Απόφαση Ο.Ε. για την επικαιροποίηση της αρ. 66/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τελών διαφήμισης του Δήμου Λευκάδας.

11: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ & Δ΄ τριμήνων 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

12: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη των από 14/11/2018 και 10/12/2018 πρακτικών επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρείων και καθισμάτων κερκίδων (σχετ. η υπ’ αριθ. 22072/31-10-2018 διακήρυξη).

13: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ή κανενός άλλου ενδίκου μέσου (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της αριθ’ 142/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

14:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

15:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.

16:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αγωγής της Π.Ι.Ν. για την λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ)» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

17: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και εκπροσώπησης στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της από 20/2/2017 και αριθμό κατάθεσης 4/2017 έφεσης των Παναγιώτη Κοψιδά κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας για την εξαφάνιση της αριθ’ 157/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και συζητείται ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιμο 12-2-2019 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή η ματαίωση δικάσιμο.

18: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της υπ΄αριθμ.4/2019 απόφασής της περί συγκρότηση α) Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και β) Επιτροπής Ενστάσεων, του άρθρου 221 του ν. 4412/2018.

19:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης: α) Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Έργου RE.CO.R.D.» και για τον «Σχεδιασμό και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας», και β) Επιτροπής Ενστάσεων, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

20:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Έργου RE.CO.R.D.», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού.

21: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού.

22:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ».

23:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ».

24:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τη Δ.Ε. Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

27:Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριών μηνών και συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

28: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 24-01-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ.26855/31-12-2019 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου».

29:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 2ου εξαμήνου 2018 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

30:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 2.800.000,000 €.

31:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 120.700,00 € .

32: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση των αριθ. 397/2018 & 403/2018 αποφάσεων Ο.Ε. και επανέγκριση του πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση παιδικών χαρών» πρ/σμού 60.000,00€.

33:Απόφαση Ο.Ε για επανέγκριση των όρων διακήρυξης που αναφέρονται στην αριθ. 275/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με το αριθ. 2639/28-12-20108 έγγραφο της ΠΙΝ και ορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ «5006063» προϋπολογισμού:1.000.000,00€.

34:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», πρ/σμού 270.000,00€.

35:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού πρ/σμού 300.000,00€.

36:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου : "Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων", πρ/σμού 600.000,00€.

37:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας», πρ/σμού 166.820,00€.

38:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2019.

39: Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής δωρεάς από τον κ. Νικόλαο Καββαδά για την κατασκευή ιστοσελίδας στο Μουσείο Άγγελος Σικελιανός και την παραχώρησή της για χρήση αφιλοκερδώς στον Δήμο Λευκάδας.

40:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της κλήσης της Παναγιώτας Υφαντή, Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη, για συζήτηση της έφεσης του Δήμου Λευκάδας η οποία εστρέφετο κατά των πιο πάνω εφεσιβλήτων και στην δικάσιμο την 1-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, σύμφωνα με το αρθρο 72 /3852/2010.

41:Απόφαση Ο.Ε. για περί άσκησης ή μη προσφυγών, κατά προστίμων Λιμενάρχη.

42:Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης στην δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ, ΣΙΟΥΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύνταξης γνωμοδότησης αναφορικά με τα θέματα της επιχώριας περιουσίας στο Δήμο Λευκάδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο υπ΄αριθ. 4085/15.03.2018 έγγραφο της δικηγορικής εταιρείας.

43:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 113/30.1.2019 αγωγής των Ασπασίας Πατσούρα κ.λπ. κατά, εκτός των άλλων, και του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεσή της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

44:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Αθανασίου Περδικάρη του Πάνου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 14η.3.2019 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 284/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

45:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» με Α/Α συστήματος 77841 προϋπολογισμού 102.000,00 €

46:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού κινηματογράφου ΑΠΟΛΛΩΝΑ» πρ/σμού 74.400,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

47:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», προϋπολογισμού 29.882,52€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

48:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 270.000,00€.

49:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€.

50:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 1.000.000,00€.

51:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 166.820,00€.

52:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων» προϋπολογισμού 600.000,00 €.

53:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας προς υποστήριξη της αριθ’151/2018. Αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος ακινήτου για την διόρθωση εγγραφής στο Κτηματολόγιο του Δήμου Λευκάδας.

54:Γνωμοδότηση Ο.Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της 67/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας στην υπόθεση Νικολαϊδης Ευθύμιος κατά του Δήμου Λευκάδας.

55:Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Κατεπείγουσα επισκευή στέγης 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και συμβατικό αντικείμενο 34.844,00€ με το ΦΠΑ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

56: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών του 1ου Τμήματος στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2019 προς υποστήριξη της αριθ’22/19/12/2017 έφεσης του ως άνω Δήμου κατά της αριθ’104/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του Ευάγγελου Σάντα.

57:Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.ΠΙΝΑΚΑΣ

58:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-02-2019 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων δήμου Λευκάδας, με αριθμό Διακήρυξης 10844/31-05-2018, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος.

59:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, για το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Έργου RE.CO.R.D.» σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1606/29-01-2019 διακήρυξη.

60:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, για το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1604/29-01-2019 διακήρυξη.

61:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 76016 του έργου «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων», προϋπολογισμού 249.967,83 €.

62:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75992 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ» , προϋπολογισμού 240.000,00 €.

63:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 76016 του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη ΔΕ Λευκάδας», προϋπολογισμού 79.143,35 €.

64:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 57.000,00 €.

65:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.

66:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Κοιμητηρίου Δρυμώνα», προϋπολογισμού 7.000,00 €.

67:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.

68:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000,00 €.

69:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Στερεωτικές επεμβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς», προϋπολογισμού 39.510,61 €.

70: Απόφαση Ο.Ε. έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» πρ/σμού 15.000,00€

71:Απόφαση Ο.Ε αποδοχής δωρεάς από τον κ. Σουρτζή Τιμολέων ενός απινιδωτή.

72:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά της αγωγής μικροδιαφοράς της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την δικάσιμο στις 14-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

73:Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 45/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 103/2017 αγωγή απευθυνόμενη προς το Μ.Π. Λευκάδας, του ιερέα Αιμιλίου Γαζή κατά και του Δήμου Λευκάδας, με την οποία αιτούταν την διόρθωση εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών γεωτεμαχίου του στην περιοχή «ΦΑΓΙΑΣ» Τ.Κ. Νυδριού Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

74:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Νικολάου Βικεντίου του Γεωργίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 14η.3.2019 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 291/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

75:Απόφαση Ο.Ε. για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού:1.000.000,00 €.

76:Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας-Απολλωνίων-Ελλομένου, για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών έτους 2019.

77:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αδιάθετων τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2019.

 78:Απόφαση Ο.Ε. για εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου, έτους 2019.

79:Απόφαση Ο.Ε.για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75233 του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» , προϋπολογισμού 129.999,95 € .>

80:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75240 του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού 200.000,00 € .

81:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75363 του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», προϋπολογισμού 354.838,71€.

82:Ενημέρωση Ο.Ε. για την αριθ. 51/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για άσκηση ή μη έφεσης και εν γένει ενδίκων μέσων κατά της ως άνω απόφασης.

83:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν.Καρύδη,για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής η οποία εισάγεται με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών της Πατήλα Ιωάννας του Γρηγορίου, Τάσιου Δέσποινας του Σπυρίδωνος, Σάλλιαρη Μαρίας του Χρυσόστομου, Θεοχάρη Αννέτας του Σπυρογιάννη, Μικρώνη Χαράς του Δημητρίου, Ξανθάκη Χαρίκλειας του Χρύσανθου, Λιβιτσάνου Νίκης του Iωάννη, Βασιλοπούλου Σπυριδούλα του Γεωργίου, Σκιαδά Ζαχαρούλα του Γεωργίου κατά την δικάσιμο στις 8-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο σύμφωνα με το αρθρο72 /3852/2010.

84:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ που αφορά το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δημοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8ης Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου - Τομέας ΙΙΙ.

85:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ που αφορά την εκτέλεση της 130/2013 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην ακόλουθη περιοχή της πόλης Λευκάδας: επί της δημοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8ης Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου - Τομέας ΙΙΙ.

86:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Ευσταθίου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 11ης.12.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 73/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

87:Απόφαση Ο.Ε αποδοχής δωρεάς από την κα Μοντεσάντου Ειρήνη-Μαρία προτομής του Λευκαδίτη «Τέλη Χαραμόγλη.»

88:Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού (ήτοι διαδικασιών/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης) για την ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ της με αριθμ.138/2018 μελέτης της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών.

89:Απόφαση Ο.Ε. περί επανάληψης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια της Ομάδας Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ» της με αριθμ.138/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

90:Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη προσφυγών, κατά προστίμων Λιμενάρχη τα οποία επιβλήθηκαν στο Δήμο Λευκάδας για θέματα που αφορούν στην ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών «Άγιος Ιωάννης» & «Κάθισμα» Λευκάδας, για την περίοδο από 09.09.2018 έως 30.09.2018.

91:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

92:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρείων και καθισμάτων κερκίδων (αρ. διακ.22072/31-10-2018) και κατακύρωση αποτελέσματος.

93:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (αρ. διακ.1604/29-01-2019) και κατακύρωση αποτελέσματος.

94:: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση αδιάθετων τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας-Απολλωνίων-Ελλομένου, για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών έτους 2019.

95:Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μελετών, έτους 2019.

96:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Α/Α συστήματος 80330.

97:Απόφαση Ο. Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, κατά της αριθ’17/2018 έφεσης της Μαρίας Κατηφόρη η οποία στρέφεται κατά της αριθ’ 5/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του Δήμου Λευκάδας κατά την δικάσιμο στις 9-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

98:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ που αφορά το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δημοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8ης Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου - Τομέας ΙΙΙ.

99: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Αικατερίνη Τσερέ, να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την εκδίκαση της από 29/10/2018 αίτησης ακύρωσης (και με αριθμό καταχώρισης ΑΚ214/30.10.2018 ) της Α.Ε.HELLASOD κατά του Δήμου Λευκάδας, η οποία συζητείται την 12η/4/2019.

100:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Α/Α συστήματος 75240, προϋπολογισμού 200.000,00 €.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by