ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

501: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ (ΕΝΕΤΙΚΟΣ)», προϋπολογισμού 67.128,00 €
 
502: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 167.999,76 €
 
503: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΌ «ΑΜΜΟΥΣΩ» ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 44.198,99 €
 
504: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 138.620,00 €
 
505: Απόφαση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ  » προϋπολογισμού 553.223,89 €
 
506: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016

507: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της υπ΄ αριθ. 114/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα  «έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017»

508: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 97/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016
 
509: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 102/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση  Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2017
 
510: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση  εισηγητικής έκθεσης προς το Δ.Σ. με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. για το οικονομικό έτος 2017
 
511: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  σχετικά με την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017
 
512: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσχώρησης του Δήμου Λευκάδας στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
 
513: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με το χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου δημοτικού στον οικισμό Φρυνίου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 73/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
514: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με το χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου δημοτικού στη Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η υπ΄αριθ. 74/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
515: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου για την εκτός σχεδίου περιοχή «ΒΙΓΛΑ» Τ.Κ. Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 75/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
516: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄αριθ. 367/2016 απόφασης Δ.Σ που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ»
 
517: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου Νικούλη Γ. Αλκύων
 
518: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (μεταξύ παιδικής χαράς και ΙΟΝΙΟΝ STAR)», προϋπολογισμού 24.798,97 €
 
519: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ”», αναδόχου μελετητή: Παναγιώτη Αργυρού
 
520: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 7.935.000,00€, αναδόχου «Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ
 
521: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
 
522: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ», αναδόχου Γεωργίου Κοντοπρία ΕΔΕ.
 
523: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
 
524: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης
 
525: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού  Δήμου Λευκάδος οικονομικού έτους 2016 για την τουριστική του προβολή
 
526: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2017, με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»
 
527: Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» η οποία εντάχθηκε στις 21/12/2016 με κωδικό ΟΠΣ 5003754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων ΕΣΠΑ 2014-2020
 
528: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 114/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2016
529: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 και 8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016
 
530: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πράξης «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Μεγανησίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»
 
531: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Μεγανησίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» 
 
532: Απόφαση Δ.Σ.  για εξουσιοδότηση υπολόγου ταμία για την εκτέλεση της πληρωμής της  (54ης κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, έτους 2016 «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας»)
 
533: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχων, για εκτέλεση υπηρεσίας
 
535: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»
 
536: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  έργου με τίτλο « Συντήρηση –Βελτίωση Αγροτικών, Δασικών Δρόμων (α. από Κάβαλο Τσουκαλάδες,  β. από Σκάρους προς Ι. Μ. Κόκκινης Εκκλησίας, γ. από Κοντάραινα προς Σελί)», προϋπολογισμού 45.797,29 €
 
537: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ. Λευκάδας και Οικισμού Αλεξάνδρου», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
 
538: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις Κατασκευές Δρόμων Σχεδίου Πόλης», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
 
539: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων Επέκτασης Σχεδίου Πόλης», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
 
540: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Καθίσματος», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
 
541: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Αστικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας» αναδόχου Κ/Ξ  ΜΑΚ Ε.Ε.-Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ – Γ. ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ
 
542: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 354/2016 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09) 
 
 
 
 
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by