Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 8204/03-06-2020 διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος

302: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 13008/31-07-2020 διακήρυξης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

303: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης.

304: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ. 10660/30 -06-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων

305: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 10-08-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, της υπ. αριθμ.12785/29-07-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007116932) διακήρυξης.

306:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου Φτέρης» προϋπολογισμού 52.000,00 €.

307:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

308:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αριθμ.305/2020 απόφασης Οικ. Επ. ως προς την ημερομηνία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

309:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

310:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

311:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Aθηνών κατά την συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ άναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των: Καλαματιανού Βασιλικής, Θειακού Αναστασίας, Καούρα-Γαζή Ακρίβως, Παρούση Ιωάννας, Καραμποϊκη Ειρήνης, Σολδάτου Ελισάβετ που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας οι οποίες ζητούν να υποχρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας να τους καταβάλει καθυστερούμενες παροχές δεδουλευμένων των ετών 2019 -2020.

312:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄άναβολή ή ματαίωση δικάσιμο,κατά της αγωγής των Ζώη Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας Βράιλα ,Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου, Σπυρίδωνος Κονιδάρη, Ευάγγελου Κοντογιάννη ,Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, Γιαννούλας Τραυλοστάθη, Στέφανου Δρακάτου που στρέφονται εναντίον του Δήμου Λευκάδας και ζητούν την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους.

313:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 348/15 & 519/16 αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν στη μελέτη και στα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΥΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 490.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

314:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή τοιχείου στην Τ.Κ. Νικολή» προϋπολογισμού 7.199,27 €.

315:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», με προϋπολογισμό 62.000,00 €.

316:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας» , προϋπολογισμού 25.000,00€ .

317:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

318:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

319:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

320:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 12ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

321:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS".

322:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS"

323:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: "ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ", αναδόχου «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης–Βρ. Στέφας Ο.Ε.

324:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

325:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

326:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Πνευματικού Κέντρου.

327:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 62.000,00 €.

328:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 615/Α/12-06-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

329:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 5.050,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων.

330:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αποδοχής ποσού 2.452,18 € δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και καθορισμός των κριτηρίων κατανομής της πίστωσης στους πληγέντες του COVID-19.

331:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Mεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας και έγκριση της υπ’αριθ’ 35/2016 άσκησης προσφυγής κατά της αριθ’ 39/2016 απόφασης επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη κατά την συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

332:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας, κατά την συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.Δ. ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του υπάριθ’13545/11/7/2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Λευκάδας.

333: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 21ης -10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά της αγωγής χρέους της Ποδόσφαιρο Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και προώθησης αθλητικών ειδών που στρέφεται κατά του πρώην Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ –ΠΑΙΔΕΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο Δήμος Λευκάδας.

334:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 21-10-2020 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο κατά της αγωγής αποζημίωσης της Γερασιμούλας Τρανουλίδη που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας

335:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής της Χαράς συζύγου Ευαγγέλου Ασπρογέρακα, που στρέφεται κατά του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου με την επωνυμία <<Δήμος Λευκάδας>>, του Σπυρίδωνα Κοντογιώργη του Ιωάννη και της Γεωργίας, του Χρήστου Κοντογιώργη του Ιωάννη και της Γεωργίας, του Γεωργίου Παπαδόπουλου του Βασιλείου και της Παρασκευής.

336:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο με διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό ημερών κατά της αγωγής του Χρήστου Σούνδια του Γεωργίου και Νικολάου Σούνδια του Γεωργίου που στρέφεται κατά της Δημητρούλας Σούνδια το γένος Διονυσίου και Αγγελικής Γεωργάκη και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Λευκάδας».

337:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για τη διόρθωση των αρχικών εγγράφων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων των εκατό ημερών κατά της 61/20 αγωγή του Ιωάννη Στράτου, που στρέφεται κατά Δήμου Λευκάδας και Όλγας Κόγκα κλπ.

338:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου – σταβλικής εγκατάστασης εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.

339:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ» αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

340:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

341:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ»

342:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

343:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 42.000,00 €.

344:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων πυρόπληκτων περιοχής πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού μελέτης 106.786,82 €.

345:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 88769 του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

346:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής προμηθειών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

347:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της 2ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με αύξηση του προϋπολογισμού από 112.320,00 ευρώ στο ποσό των 351.000,00 ευρώ με ημερομηνία λήξης της Πράξης μέχρι 31-12-2023, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2030/07-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΞΤ7ΛΕ-ΦΒΕ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

348:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της 2ης τροποποίησης της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με αύξηση του προϋπολογισμού από 117.000,00 ευρώ στο ποσό των 270.000,00 ευρώ με ημερομηνία λήξης της Πράξης μέχρι 31-12-2023, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2029/07-09-2020 (ΑΔΑ:6ΘΠ77ΛΕ-Χ3Ζ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

349:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 55.163,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (σχετ. η με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξη).

350:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 27-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού Παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων" (cpv 90512000-9) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,51 ευρώ με Φ.Π.Α. (σχετ. η με αριθμ. 13590/10-08-2020 διακήρυξη).

351:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών προμηθειών (άρθρο 221 Ν. 4412/2016).

352:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας α) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00 € και β)μηχανήματος έργου (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη προϋπολογισμού 185.000,00 € , συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

353:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 40.672,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

354:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ' αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

355:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», και με Α/Α συστήματος 91749, προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

356:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας, κατά την συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.Δ. ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του υπ΄άριθ΄13545-11/7/2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Λευκάδας.

357:Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 179/2020 απόφασής της, σχετικά με την σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς Παναγή.

358:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 67.709,60 ευρώ με Φ.Π.Α. που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

359:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 14-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σκυροδέματος συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 15194/02-09-2020 διακήρυξης.

360:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 33.400,00€ με Φ.Π.Α. 24% που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 13008/31-07-2020 διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος.

361:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

362:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ' αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

363:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας», με προϋπολογισμό 25.000,00 €.

364:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017».

365:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017».

366:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, προς άσκηση Κύριας Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας κατά του Βασιλείου Βρεττού και του Ελληνικού Δημοσίου και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση αυτού με την νέα διαδικασία του Κώδικα Πολ. Δ κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ημερών.

367:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής της Ευαγγελίας Συκιώτη για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και εναντίον του Δήμου Λευκάδας και εισάγεται με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων των εκατό ημερών.

368:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας της αγωγής του Ιωάννη Κολυβά που στρέφεται κατά Δήμου Λευκάδας, Ιωάννη Κολυβά κλπ. για τη διόρθωση των ανακριβών αρχικών εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου και εισάγεται με τη διαδικασία της κατάθεσης προτάσεων των εκατό ημερών.

369:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Κολυβά του Ερωτόκριτου που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας.

370:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Eιρηνοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής χρέους του Χριστόφορου Αλιάγα που εισάγεται με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της προθεσμίας των εκατό ημερών ή κατάργηση της δίκης και κατάρτιση πρακτικών συμβιβασμού ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου.

371:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Eιρηνοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής χρέους του Κωνσταντίνου Θεοχάρη που εισάγεται με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της προθεσμίας των εκατό ημερών ή κατάργηση της δίκης και κατάρτιση πρακτικών συμβιβασμού ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου.

372:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 200.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

373:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 30.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

374:Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε την 24.09.2020 για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

375:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 2 μεταχειρισμένων επαγγελματικών οχημάτων από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.” και κάλυψη των δαπανών μεταβίβασης.

376:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σε οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας.

377:Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της αρ. 161/2020 απόφασής της, σχετικά με έγκΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017».ριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

378: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

379: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ », προϋπολογισμού 34.998,19€.

380:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ », προϋπολογισμού 14.997,70€.

381:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων περιοχής Καλλιγονίου (όπισθεν LIDL)», προϋπολογισμού 9.997,77 €.

382: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 62.000,00€

383: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην δημοτικών Σχολείων) Νυδριού» προϋπολογισμού 41.436,31 €.

384: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 250.000,00 € με ΦΠΑ.

385: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 250.000,00 € με ΦΠΑ.

386:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00€ με ΦΠΑ.

387:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00€ με ΦΠΑ.

388:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας, κατά της από 28/02/2020 αγωγής με αριθμό 53/2020 της Ναυτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός των εκατό ημερών.

389:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

390:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ81) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας–υποδομές» για την υλοποίησης της πράξης «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας».

391:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 47.199,90 ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

392:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (σχετ. η Αρ.Πρωτ.:16147/16-09-2020 διακήρυξη).

393:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών του συμμετεχόντων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630€ με Φ.Π.Α. (σχετ. με αριθμ.12554/27-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC00007107975) διακήρυξης.

394:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου και εργαλείων πρασίνου Δ. Λευκάδας για τα έτη 2021 και 2022 των οχημάτων και μηχανημάτων Δ. Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

395:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την επιστροφή του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 2511 επιβατικού οχήματος (σχετική η π΄αριθμ.36/20 απόφ. ΔΕΠΟΚΑΛ), το οποίο είχε παραχωρήσει ο Δήμος Λευκάδας στην ΔΕΠΟΚΑΛ με την υπ΄αριθμ. 305/12 απόφαση Δ.Σ.

396:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας, κατά της από 28/02/2020 αγωγής με αριθμό 53/2020 της Ναυτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός των εκατό ημερών.

397:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νομιμοποίηση αφενός της από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 13/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’49/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά:1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου 2) του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7)της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη, αφετέρου χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη δικάσιμο της 13ης -10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού.

398:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νομιμοποίηση αφενός της από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’48/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου, 2) του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη, αφετέρου Χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας για ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη δικάσιμο της 13ης-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού.

399:Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης Ανδρέα Παπαρηγόπουλο σε σχέση με την υπόθεση ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR1) για παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τμήμα) στις 11/11/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by