ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό  των  Δικηγόρων  του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Καρύδη και Αικατερίνης Τσερέ , για υπεράσπιση του  πρώην Δημάρχου του Δήμου Λευκάδας  Κωνσταντίνου Αραβανή, ενώπιον του  Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 11ης/01/2018  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

 2:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με τον καθορισμό όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Λευκάδας για τις  ανάγκες στέγασης τμήματος  (παράρτημα)  του Παιδικού Σταθμού  πόλης Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας

 3:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ» προϋπολογισμού 42.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης

 4:Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ, ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΤΟΥΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ-Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 30.645,15 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης

 5:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού  19.999,63 €

 6:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιμο στις 09-01-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς υποστήριξη της από 07-07-2016 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αρ. 135/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της Κοινοπραξίας Κ. Μάτζιος-Σ. Γαϊτανίδης

7: Απόφαση Ο.Ε. επί της ενστάσεως κατά της αρ. 403/2017 απόφασής της, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ)»

8: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

9: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2018, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

10: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 49.999,75 €.

11: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ » προϋπολογισμού 590.000,00 € με το ΦΠΑ.

12: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ.ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπ/σμού 25.998,34€.

13: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ.ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπ/σμού 15.999,47€.

14: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88€.

15: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού 25.000,00 €

16:Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τιμής, απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ.

17:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

18:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» πρ/σμου 100.000,00€.

19:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 13.400,00€.

20:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.

21:Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 350/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας το οποίο δίκασε έφεση του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ 41/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Αφοι Ναυρόζογλου ΟΕ

22:Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. αριθ’ 394/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας το οποίο δίκασε αγωγή χρέους του Πανεπιστημίου Πατρών εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

23:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου στον Δικηγόρο Κώστα Κατηφόρη, για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας και υποστήριξη της αριθ’ 538771/2017 αίτησης για την αναίρεση της αρ. 566/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα εφέσεων ενώπιον του Β1 Τμήματος Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την συνεδρίαση στις 6-2-2018, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

24:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγορική εταιρεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 11ης.5.2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάθεσης 1/2018 κύρια παρέμβαση της « ΕΤΑΔ ΑΕ» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας που αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί κτηματολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο.

25:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

26: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

27: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 12 .963,78 € 

28: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

29: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

30: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016 του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας

31: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2018 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων  και του διαχειριστικού απολογισμού 2υ εξαμήνου 2017 λειτουργίας του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

32: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στις δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας  με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ, από κοινού ή κάθε μία χωριστά  για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο στις 16-2-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του 1oυ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου  Πατρών  κατά της αριθ’ 134/2017 αίτησης ακύρωσης της Βεργίνη Ιωάννας που στρέφεται εναντίον της αριθ’ 3611/28-2-2017 πράξης του Δήμου Λευκάδας αναμόρφωσης του πίνακα επιτυχόντων

33: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στις  δικηγόρους  του Δήμου Λευκάδας  με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μία χωριστά, για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας,  κατά την δικάσιμο στις 16-2-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του 1oυ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου  Πατρών  κατά της αριθ’ 20/2017 αίτησης ακύρωσης της Μαρίας Σάλλιαρη που στρέφεται εναντίον της αριθ’ EMΠ 25/27-1-2017 απόφασης Δημάρχου Λευκάδας της υπ’αριθ’ 121/2017 απόφασης του ΑΣΕΠ  και της αριθ’3611/28-2-2017 πράξης του Δήμου Λευκάδας αναμόρφωσης του πίνακα επιτυχόντων

34: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στις δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας  με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μία χωριστά για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά την δικάσιμο στις 16-2-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του 1oυ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου  Πατρών  κατά της αριθ’ 90/2008 αίτησης ακύρωσης του Βασιλείου Καγκελάρη κλπ. που στρέφεται εναντίον της από 7/5/2008 απορριπτικής απόφασης της  Διεύθυνσης Πολεοδομίας επι της από 19-9-2005 αίτησης θεραπείας τους

35: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

36: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

37: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων  και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
 
38: Απόφαση Ο.Ε. για  καθορισμό νέας  ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88€, με τους ίδιους όρους διακήρυξης
 
39: Απόφαση Ο.Ε. για  καθορισμό νέας  ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού  διαγωνισμού    του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού 25.000,00 €, με τους ίδιους όρους διακήρυξης
 
40: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (συνοπτικού διαγωνισμού) του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00 €
 
41: Ενημέρωση  Ο.Ε. σχετικά με  την αρ. 414/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας το οποίο δίκασε  την  αριθ. 15/2015 αγωγή του Ηλία Κτενά,  κληρονόμου του  Κωνσταντίνου  Κτενά

42: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής αφενός στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη, αφετέρου στους Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα Στραγαλινό και Παναγιώτη Γληγόρη από κοινού η ο καθένας χωριστά να καταθέσουν ενώπιον της κυρίας Εισαγγελέως Λευκάδας για λογαριασμό του Δημάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Δρακονταειδή με την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας, αίτηση για άσκηση έφεσης κατά της αριθ’ 205/2018 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας 

43: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018

44: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

45: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

46: Υποβολή εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ & Δ΄ τριμήνων 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού

47: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2018.

48: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

49: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

50:: Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού όρων και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., συνολικού προϋπολογισμού 463.528,120 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

51:Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

52: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

53: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

54: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση  κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ" πρ/σμού 24.800,00€ με ΦΠΑ

55: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση  κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" πρ/σμού 12.300,00€ με ΦΠΑ

 56: Απόφαση Ο.Ε.  για απευθείας ανάθεση κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ" πρ/σμού 11.999,90€ με ΦΠΑ

57: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

58: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

59: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 25.998,34 € .

60: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» , προϋπολογισμού 113.999.96 €.

61: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Μάρκου Νικητάκη του Βασιλείου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 20η.3.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 150/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

62: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του χώρου του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας με σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου.

63: Απόφαση Ο.Ε. για ανακατανομή Κ.Α.Ε. 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018

64: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια  του διαγωνισμού του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδρίου», Προϋπολογισμού 41.436,31 € 

65: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια  του διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ.ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.999,47  € 

66: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της  Δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της κλήσης με αριθμό 117/2017 για συζήτηση της  αγωγής διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ  στην δικάσιμο στις 16-3-2018 ή σε οποιαδήποτε  άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, σύμφωνα με το αρθρο 72 του Ν. 3852/2010

67: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτας Ν. Καρύδη, προς παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , σε ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση στις τράπεζες, την Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία <<Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ>> 2)Την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΑLPHA BANK,3) TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ,ως καθολική διάδοχος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, κοινοποιούμενη προς τον Γλένη Μενέλαο του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, κάτοικο Λευκάδας, την Μαρία Γλένη του Ιωάννη και της Ανθούλας, η οποία εκδικάζεται με την διαδικασία του νέου Κώδικα Πολ.Δ. των εκατό ημερών κατ’αρθρο 72 του Ν.3852/2010

68: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης και παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σε εκκρεμή δίκη της Αναστασίας Σταύρακα του Ευσταθίου, Σωκράτη Ζήση του Κων/νου, Βασιλείου Μικρώνη του Ελευθερίου, Ακριβούλας Μικρώνη του Ελευθερίου, Ακριβής Σούνδια του Γεωργίου , Θεοδοσίου Σούνδια, που στρέφεται κατά της Αργυρής Μανωλίτση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , κατ’αρθρο 72 του Ν.3852/2010.

69: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

70: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

71: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

72: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό υπαλλήλου και εξουσιοδότησή του για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου νομικού προσώπου.

73: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα (σχετ. η με αριθμ.23038/11-10-2017 διακήρυξη Δημάρχου) και κατακύρωση αποτελέσματος.

74: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης α)Επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμήθειες και β) Επιτροπών ενστάσεων (άρθρο 221 Ν.4412/2016).

75: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88€.

76: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

77: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας, Απολλωνίων, Ελλομένου, για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών, έτους 2018.

78: Απόφαση Ο.Ε για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής με αριθμό 135/2017 διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο του Βασιλείου Τούμπα που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Λευκάδας, η οποία εισάγεται να εκδικασθεί με την διαδικασία του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αρθρο72 /3852/2010.

79: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

80: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

81: Απόφαση Ο.Ε. περί σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας

82: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης  α)Επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμήθειες  και γενικές υπηρεσίες και β) Επιτροπών ενστάσεων (άρθρο 221 Ν.4412/2016)

83: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

84: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2018 καθώς και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

85: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε στις 13.03.2018  για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, με σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία δεξαμενών ύδρευσης Δ.Κ. Καστού  Δήμου Λευκάδας

86: Απόφαση Ο.Ε. για  την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 21.03.2018  για την για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας ,για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό  την κοπή  προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς  χόρτου  για ζωοτροφή  (σανός)

87: Απόφαση Ο.Ε.  σχετικά με ενημέρωση για την αριθ. 4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατ’ άρθρο 72 του Ν.3852/2010

88: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ενημέρωση για την αριθ. A570/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατ’ άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

89: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση  της αριθ. 21/2018  απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την αριθ. 350/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

90: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 24η.4.2018  για τις περιγραφόμενες  στο με αριθμό 126/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις

91: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 1/2018 αγωγής των Ευαγγέλου και Βασιλείου Θεριανού κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου

92: Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά των κάτωθι αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου: -Α274/2017 -Α277/2017 -Α283/2017 -Α273/2017 -Α222/2017 -Α282/2017 -Α229/2017 -Α225/2017 -Α224/2017 -Α279/2017 -Α284/2017 -Α276/2017 -Α281/2017 -Α278/2017 -Α280/2017 - Α228/2017- Α223/2017 - Α221/2017-Α226/2017-Α227/2017-Α275/2017, με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές του Δήμου Λευκάδας κατά των επιβαλλομένων προστίμων από τον λιμενάρχη Λευκάδας για θέματα ναυαγοσωστών

93: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ (α. από Κάβαλο προς Τσουκαλάδες, β. από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησιάς, γ. από Κοντάραινα προς Σελί)», προϋπολογισμού 45.797,29 €

94: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

95: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2018 καθώς και έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού

96: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αριθ’ 158/2017 απόφασής της, σχετικά με την αριθ’ 481/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

97: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση  της αριθ’ 22/2018 απόφασής της, σχετικά με την αριθ’  394/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

98: Ενημέρωση  Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’  83/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Στερεάς Ελλάδας

99: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 

100: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης  ανοιχτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης  
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by