Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401:Απόφαση Ο.Ε. για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019.

402:Απόφαση Ο.Ε. για εξειδίκευση πιστώσεων.

403:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του από 11/12/2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20997/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005726014) διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος.

404:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 09-12-2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 24046/27-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005925015) διακήρυξης.

405:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του από 6-12-2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

406:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 10ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

407:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις στο κοιμητήριο Πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 13.400,00 €.

408:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισμού 80.000,00 €.

409:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο» προϋπολογισμού 70.021,93 €.

410:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού Καρυωτών» προϋπολογισμού 45.000,00 €.

411:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)», προϋπολογισμού 26.030,00 € .

412:Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.892.000,00 €.

413:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2020, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

414:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 645.161,29 €.

415:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00€ .

416:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00€ .

417:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €

418:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 € .

419:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00€ .

420:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

421:Απόφαση Ο.Ε για συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, MIS 5003457, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσ

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by