ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

402: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση του Προέδρου στην επιτροπή για την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και την διεκδίκηση δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή αμφισβητήσεων της κυριότητάς του

403: Απόφαση  Δ.Σ. για  αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)

404: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών

405: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων  του Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

406: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού και κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, Β΄ εξαμήνου 2014

407: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τα αδέσποτα ζώα

408: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους εργαζόμενους στα διόδια Ακτίου

409: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Πατρών Αγγελικής Καλέργη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

410: Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 4 του Ν. 3669/2008 για σύνταξη πρωτοκόλλου βλαβών από ανωτέρα βία για το  έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ»

411: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης «Προσάμμωση ακτής ‘‘Καμίνια’’ Τσουκαλάδων

412: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2015 (Σχετική η αρ. 99/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

413: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση ακινήτου για διάθεση αδρανών υλικών Δ.Ε.Λευκάδας

414: Απόφαση Δ.Σ.  για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης

415: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ««ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014

416: Απόφαση Δ.Σ. προς συμπλήρωση της αριθ. 243/2014 απόφασης Δ.Σ. η οποία αφορά στην τροποποίηση σχεδίου πόλης «ΝΥΔΡΙ -ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ»  Κ.Φ.78

417: Απόφαση Δ.Σ. για ανάθεση του έργου «Βελτίωση και διαπλάτυνση τμήματος (2.710 μ.) της υπάρχουσας δασικής οδού, μεταξύ της θέσης Πόντι Αγ. Πέτρου και Αγ. Νικολάου Νηράς» με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Κ/ΞΙΑΣ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P & C DEVELOPMENT S.A.  αζημίως για το Δήμο Λευκάδας


 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by