ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 4/8/2015 πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €

202: Απόφαση Ο.Ε. για απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού που αφορά στα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

203: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης


204:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

205: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 20/2015 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1ου εξαμήνου 2015 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

206: Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση   του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας και Δικτύωση χώρων Ενδιαφέροντος Μέσω Παλαιών Μονοπατιών στο Δήμο Μεγανησίου »Προϋπολογισμού 330.000,00€

207: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια)» Προϋπολογισμού 61.842,44€

208: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, για απόκρουση της αγωγής διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηματολόγιο κατά της αγωγής της Ελευθερίας Βενιέρη, κατά Όλγας Κόγκας, Δήμου Λευκάδας κ.λπ.

209: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση ανακοίνωσης δίκης προς το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λευκάδας, κατά της αγωγής της Όλγας Κόγκα κατά Ελευθερίας Βενιέρη, Δήμου Λευκάδας, κ.λπ.

210: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου,  για άσκηση ανακοίνωσης δίκης προς το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λευκάδας, κατά της αγωγής της Ελευθερίας Βενιέρη που στρέφεται κατά Όλγας Κόγκα, Δήμου Λευκάδας, κ.λπ.

211: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση ανακοίνωσης δίκης προς το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λευκάδας, κατά της αγωγής της Χριστίνας Ψαρρού που στρέφεται κατά Όλγας Κόγκα, Δήμου Λευκάδας, κ.λπ.

212: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουσης της αίτησης αναίρεσης της Αικατερίνης Συρίου, κατά Δημητρίου Αρβανίτη και Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου, στην δικάσιμο της 21-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

213: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ή κατάργηση δίκης της αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία: BRINX ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

214: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αγωγής του Χρήστου Μαραγκού που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, με αίτημα την διόρθωση των αρχικών εγγραφών και συζητείται στις 16-10-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

215: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αρ. 130/2013 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Ελλάδας.

216: Ενημέρωση  Ο.Ε. σχετικά με την αρ.317/2015 απόφαση του Δ. Εφετείου Πατρών, και χορήγηση εντολής για άσκηση ή μη έφεσης κατ΄ αυτής.

217: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

218: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.16708/05-08-2015 διακήρυξη

219: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.16705/05-08-2015 διακήρυξη.

220: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου.

221: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας» πρ/σμού 20.000,00 €

222: Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αριθ''317/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και τυχόν χορήγηση εντολής για άσκηση έφεσης κατ'αυτής

223: Απόφαση Ο.Ε. για ρύθμιση οφειλών του Δήμου Λευκάδας προς το Ι.Κ.Α.

224: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

225: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.16711/05-08-2015 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος

226: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου

227: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης  «ως καλώς έχει» του αρ. 571/2015 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση εξόδων που αφορούν στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας για τα πέντε νέα οχήματα (3 απορριμματοφόρα και 2 φορτηγά κοντέϊνερ) που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσω ΕΣΠΑ

228: Απόφαση Ο.Ε.  επί των ενστάσεων κατά του από 21-07-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειαςδιαγωνισμού  και  αξιολόγησης  προσφορών  στον  ανοικτό  διεθνή  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  τηνπρομήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, του Ν.Π.Δ.Δ. και της ΔΕΠΟΚΑΛ γιατο έτος 2015 της υπ΄αριθμ.9240/15-05-2015 διακήρυξης των εταιρειών «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και  «ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 

229: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών», προϋπολογισμού 43.118,00 ευρώ με ΦΠΑ

230: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

231: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση απογραφής του Δήμου Λευκάδας

233: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αρ.180/2015 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε σε δεύτερο βαθμό

232: Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2012 του Δήμου Λευκάδας

234:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για υπεράσπιση του Νικολάου Βικέντιου, δημοτικού συμβούλου, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο στις 2/11/2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

235: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αρ.211/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας 

236: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο Αικατερίνη Τσερέ, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Ελλομένου και υποστήριξη των αρ. 167-184/17-5-2010 κατάθεσης προσφυγών κατά προστίμων Λιμενάρχη, ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιμο στις 21/10/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

237: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, και υποστήριξη των αρ. 62-66/2010, 288-299/2010, 252-267/2010 και 212-215/2010, ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιμο στις 21/10/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

238: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Κτενά Ελένη-Ίριδα, για άσκησης διεκδικητικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας, κατά Γεωργίου Καραβία του Σπυρίδωνος, και κατά Σπυρίδωνος Καραβία του Γεωργίου.

239: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της προσφυγής του Παναγιώτη Μπουρδάρα, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο στις 21/10/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

240: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά αγωγής του Δημητρίου Αχείμαστου ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιμο στις 21/10/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

241: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της προσφυγής της Μαρκέλας Μποζατζή, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιμο στις 21/10/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

242: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης των εργασιών: «Διανοίξεις δημοτικών οδών σχεδίου πόλεως Βαρδανίων» πρ/σμού 24.598,81 €

243: Απόφαση Ο.Ε. για  ανάθεση εκπόνησης μελέτης, με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προσάμμωσης ακτής Αγ. Ιωάννη».

244: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτoδικείου Λευκάδας για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό κτηματολόγιο, κατά την δικάσιμο της 2 Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

245: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικ. έτους 2015.

246: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.

247: Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.

248: Απόφαση Ο.Ε. για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών - συμψηφισμός από τέλη χρήσης αιγιαλού – παραλίας έτους 2015.

249: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας, με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στην Δ/Ε Λευκάδας για απόθεση αδρανών υλικών.

250: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της υπ΄αριθμ.21/11-11-2014 εφέσεως του Ευάγγελου Ασπρογέρακα κατά του Δήμου Λευκάδας Ενώπιον του Β τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

251: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης των Θεοδώρας Αποστολιά και λοιπά Δημοτικών Αστυνόμων κατά της υπ΄αριθμ.27222/23-09-2013 αποφάσεως του Δημάρχου Λευκάδας Ενώπιον του Γ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

252: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης του Γεώργιου Σολδάτου κατά της υπ΄αριθμ.20588/05-07-2011 απάφασης Δημάρχου και λοιπά Ενώπιον του Γ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

253: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση προσφυγής του Δήμου Λευκάδας Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της υπ΄αριθμ.51643-8036/28/07/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας.

254: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για απόκρουση της αίτησης της προσφυγής του Πάρη Αβραμίδη κατά της υπ΄αριθμ.ΠΧΠ 2214/10-06-2010 απόφασης επιβολής προστίμου του Αντινομάρχη Λευκάδας Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

255: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης της Ελένης Δημητρακοπούλου κατά της υπ΄αριθμ.12472/04-08-2011 απορριπτικής απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ενώπιον του Α΄ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

256: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 542/Α/17-07-2015 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών

257: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικ. έτους 2015

258: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

259: Απόφαση Ο.Ε. επί ενστάσεως κατά του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015

260: Απόφαση Ο.Ε. επί ενστάσεως κατά του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015

261: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του έργου: e-Lefkas, καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας

262: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για άσκηση προσφυγής του Δήμου Λευκάδας Ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Πατρών  κατά της υπ΄αριθμ.6146-23/10/2015 επιβολής προστίμου του Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας Ενώπιον του Α΄ τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πατρών  στη συνεδρίαση της 23/10/2015  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

263: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση της αίτησης της προσφυγής  του Αναστάσιου Γράψα κατά του Αντινομάρχη Λευκάδας Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 21/10/2015  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
 
264: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στον Συμβολαιογράφο Αρβανίτη Σπύρο για σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου ή  σε οποιαδήποτε άλλο συμβολαιογράφο
 
265: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  για άσκηση έφεσης ή μη κατά 15 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με πρόστιμα Λιμενάρχη
 
266: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για έγκριση διάθεσης πίστωσης ,  έγκριση  των όρων διακήρυξης διαγωνισμού  και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης  του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» προϋπολογισμού 67.800,00€.
 
267: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015.
 
268: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση  και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο στις 26/10/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Λευκάδας-Ανώνυμη Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.»
 
269: Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Ξενοφώντα Γράψα για κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως Λευκάδας κατά των:  Ευαγγελίας Γαλάνη, Εμμανουήλ Ποτηριάδη, Μυρτούς Σταύρου, Ιερού Ναού Παναγίας των Ξένων, Κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, Ιωάννας χήρας Ελευθερίου Ρεκατσίνα, Ζώη Ρεκατσίνα, Δημητρίου Ρεκατσίνα, Σταυρούλας Ρεκατσίνα, Αριστοτέλη Κτενά, Γιαννούλας χήρας Απόστολου Κτενά, Επαμεινώνδα Κτενά, Ακριβής Κτενά, Ζωής Κτενά, Απόστολου Στραγαλινού, Γεώργιου Ροντογιάννη, Κων/νου Ροντογιάννη, Νικήτα Ροντογιάννη, Σπυρίδωνος Ροντογιάννη του Νικολάου, Νικολάου Ροντογιάννη και Σπυρίδωνος Ροντογιάννη του Γεωργίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
 
270: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» για το έτος 2015 και κατακύρωση αποτελέσματος
 
 271: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
 
272: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος, του έργου «Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών», προϋπολογισμού 43.118,00 €.
 
273: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού εργασιών διάνοιξης οδών επεκτάσεων σχεδίου πόλης Λευκάδας και κατακύρωση αποτελέσματος
 
274: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συνεδρίαση της 04/11/15   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της υπ΄αριθμ.2225/28-03-2012 αίτηση ακύρωσης της Αθανασίας Σολδάτου που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας
 
275: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικ. έτους 2015
 
276: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας
 
277: Απόφαση Ο.Ε. για  υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
 
278: Απόφαση Ο.Ε. για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015
 
279: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών Δήμου Λευκάδας
 
280: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών του Αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2015

281: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας

282: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κτιρίου που στεγάζονται τα οκτώ (8) ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Τ.Κ. Αγίου Νικήτα
 
283: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του  Α΄ τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 13-11-2015   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της υπ΄αριθμ.112/2014 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας

284: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του  Β τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 20-11-2015   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της υπ΄αριθμ.51/2015 αίτηση ακύρωσης του Θεόδωρου Σολδάτου που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

285: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 20-11-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της υπ΄αριθμ.38/2015 αγωγής της Νικολέττας Σάββα- Τρύφωνα  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας και λοιπά 

286: 1) Ενημέρωση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  σχετικά με τις αριθμ. 2807/2015 και 6505/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν αγωγής των Γρηγορίου Θειακού και λοιπών Σχολικών Φυλάκων κατά του Δήμου Λευκάδας 
2) Χορήγηση εντολής  στον Δικηγόρο Κατηφόρη Κωνσταντίνο για άσκηση αίτησης αναίρεσης  ενώπιον του  Αρείου Πάγου.
 
287: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 17/11/2015 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, προς υπεράσπιση του Βικέντιου Νικολάου δημοτικού συμβούλου του Δήμου μας
 
288: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016».
 
289: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας

290: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών-κατεδαφίσεων»

291: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική Μελέτη έργου αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών-κατεδαφίσεων»

292: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο μελέτης: «Τοιχίο αντιστήριξης δρόμου Καλάμου-Επισκοπής» πρ/σμού 12.296,95 €

293: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για υπεράσπιση του Πέτρου Γιαννούτσου, (πρώην Προέδρου Καστού), κατά την δικάσιμο στις 24/11/2015, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας
 
294: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας
 
295: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24/11/2015 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου που στεγάζονται τα οκτώ (8) ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Τ.Κ. Αγ. Νικήτα και τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου δημοπρασία
 
 296: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικ. έτους 2015

297: Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και κατάρτιση πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.)

298: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας

 299: Απόφαση Ο.Ε. για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015
 
300: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμός νέας  ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»  προϋπολογισμού 67.638,52 €.
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by