Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

01: Έκδοση ψηφίσματος για το σεισμό της Κεφαλλονίας.

02: Έκδοση ψηφίσματος  για τα πρόστιμα στους επαγγελματίες.

03: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την συμπλήρωση της αρ. 429/ 11-12- 13 απόφαση Δ.Σ. 

04: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51082,22 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες στις  Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2014.

05: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής στις Σχολικές  Επιτροπές πίστωσης ποσού 13.923,15 ευρώ κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων για  έτος 2014.

06:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προγράμματος Τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας έτους 2014

 

07: Απόφαση Δ.Σ. για τον προσδιορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

08: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση χώρου στην περιοχή “Πόρτο Κατσίκι” Τ.Κ.. Αθανίου για χώρο στάθμευσης οχημάτωv

09: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού 236.160,00 Ευρώ για την Πράξη Προμήθειας εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμάτων με την μέθοδο της υπογειοποίησης στην Λευκάδα - Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος – Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας


10: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκποίησης ακινήτου στη θέση «Καρυές» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου εκτάσεως περίπου δύο στρεμμάτων. (σχετ. η αριθμ. 3/2013 απόφαση Τ.Κ. Μαραντοχωρίου)


11: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων .(σχετ. το αριθμ. 122/13-1-2014 έγγραφο Λιμενικής Αρχής Λευκάδας)


12: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής .(σχετ. το αριθμ. 123/13-1-2014 έγγραφο Λιμενικής Αρχής Λευκάδας)
 

13: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων έτους 2014.
 

14: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη αναπροσαρμογής μισθώματος βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE.
 

15: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση άδειας τομής Δημοτικής οδού για την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό.
 

16: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων νήσων Ιθάκης, Καλάμου, προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ
 

17: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης – επεξεργασίας απορριμάτων”  νήσων Ιθάκης, Καλάμου, Καστού, Παξοί πρ/σμου 190.000 ευρώ.
 

18: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Προμήθεια & εγκατάσταση προκατασκευασμένων δεξαμενών νερού” νήσων Ιθάκης, Καστού, Καλάμου προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.
 

19: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός δημοσίων δικτύων με συστήματα Α.Π.Ε.” νήσων Ιθάκης, Καλάμου, Μεγανησίου, Παξών.
 

20: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Βελτίωση προσπελασιμότητας & ανάδειξη περιβ. Χώρου αρχαιολογικού χώρου Αγ. Αθανάσιου Εξαγωγής” νήσου Ιθάκης  προϋπολογισμού 100.000  ευρώ.
 

21: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Δημιουργία & ανάδειξη μονοπατιών Καλάμου και Καστού” προϋπολογισμού 225.000 ευρώ.
 

22: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Αποκατάσταση κρηπιδώματος εσωτερικού λιμανιού Καστού” , προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

23 : Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα της υπ’ αριθμ. 16/2010 Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του Ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής Πόντις.
 

24: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΥΔΡΙ-Μ. ΑΥΛΑΚΙ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)»

25: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτων συνολικού εμβαδού 2.800 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση Παναγούλα της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικών

26: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ».
 

27: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ.

28: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 22.368,11 ευρώ.

29: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73Α).

30: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73Α)» προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

31: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για διάστημα τεσσάρων (04) επιπλέον μηνών.

32: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος-παράτασης εργασιών του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε., κατά ένα μήνα, δηλαδή έως τις 25-6-2016

33: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της αριθμ. 1 απόφασης του 4/2013 πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δ. Λευκάδας, επί αιτήσεως Anne Claire Jonnard.

34: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μεταφοράς υπολοίπων έργων προηγούμενων ετών στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014

35: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελετών των έργων: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

36: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κέρκυρα.

37: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

39: Απόφαση Δ.Σ. για την τροποποίηση της αριθμ.336/30-11-2011 Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας ως προς τους ιδιοκτήτες αγοράς του ακινήτου στην θέση ΒΑΓΕΝΗ , Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.   

40: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης επί της πρότασης –εισήγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑ.Λ  Λευκάδας

41: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

42: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης “Μελέτη συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Βαθέως, Κατωμερίου, Σπαρτοχωρίου Δήμου Μεγανησίου”.   

43: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση – Ανάδειξη και νέα χρήση ελαιοτριβείου Βαθέως» .

44: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Έκθεση ναυτικής παράδοσης και λαογραφικού υλικού σε παραδοσιακό κτίριο οικισμού Κατωμερίου».

45: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Διαμόρφωση πλατείας Σπαρτοχωρίου» .

46: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της πράξης «Περιφερειακό οδικό δίκτυο οικισμών Βαθέως - Κατωμερίου»

47: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

48: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Τροποποίησης Χρήσεων Γης στο Ο.Τ. 397 Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας περιοχής Βαρδάνια-Τσεχλιμπού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων Θεριανού Πέτρου.

49: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 189.150,00 ευρώ.

50: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπληρωματικών δεδομένων απογραφής έναρξης 1-1-2011 Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 48/2014 απόφαση Ο.Ε.)

51: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης οκτώ (08) δίκυκλων και δύο (02) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc, ιδιοκτησίας Σάντα Δημητρίου του Διονυσίου στην οδό πάροδος Παναγούλη Λευκάδα, σε κτήριο Δημητρίου και Δήμητρας Καράμπαλη, με την προϋπόθεση να τηρείται ο Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με το έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας του Α.Τ. Λευκάδας.
 
52: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης δώδεκα (12) μοτοποδηλάτων έως 50 cc στον Σάντα Δημήτριο του Ευαγγέλου στην πάροδο Παναγούλη Λευκάδα, σε κτήριο ιδιοκτησίας Δημητρίου και Δήμητρας Καράμπαλη, με την προϋπόθεση να τηρείται ο Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με το έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας του Α.Τ. Λευκάδας

53: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης δέκα (10) δίκυκλων και τεσσάρων (04) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc, ιδιοκτησίας Σάντα Δημητρίου του Διονυσίου σε κτήριο ιδιοκτησίας Θερμού Άνθιμου στο Νυδρί Λευκάδας

54: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης δέκα πέντε (15) μοτοποδηλάτων έως 50 cc στον Σάντα Δημήτριο του Ευαγγέλου σε κτήριο ιδιοκτησίας Θερμού Άνθιμου στο Νυδρί Λευκάδας.

55: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο

56: Απόφαση Δ.Σ. για την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους

57: Απόφαση Δ.Σ. για την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους

58: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

59: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δ. Λευκάδας έτους 2014.

60: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου.


61: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της με αριθμ. 442/2013 απόφασης περί έγκρισης ορισμού κατόπιν κληρώσεως ενός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωματικού μέλους του κ. Σούνδια Πραξιτέλη, δημοτικού συμβούλου, τακτικού μέλους, στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών για διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2014.

62: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα Δ. Στραγαλινού, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09). ( σχετ. η αριθμ. 8-2014 απόφαση Ο.Ε.).

63: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Καραλάγα Χρυσοβαλάντη, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09). ( σχετ. η αριθμ. 12-2014 απόφαση Ο.Ε.).

64: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Καραλάγα Χρυσοβαλάντη, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09). ( σχετ. η αριθμ. 4-2014 απόφαση Ο.Ε.).

65: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Χρήστου Χαλικιά, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρου 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παργρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/09(ΦΕΚ 163 Α/4-9-09) ( σχετ. η αριθμ. 5-2014 απόφαση Ο.Ε.).

66: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής ποσού 106.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΟΑΕΔ) για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ απασχολούμενων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.

67: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων, ενός ως τακτικού μέλους και ενός ως αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, επισώτρων κ.λπ καθώς εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχημάτων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2014.

68: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 47/2014 απόφαση Ο.Ε.)

69: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του Α’ υποέργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας», έγκριση μελέτης Β’ υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού οικίας Ζαμπελίων»  και τροποποίηση της πράξης ένταξης

70: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου ΜΟΠΑΚ κλπ

71: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ» κατά τριάντα ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και την 28-2-2014

72: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 104.863,00 ευρώ

73: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 12.136,53 ευρώ με ΦΠΑ

74: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ» μέχρι 30-4-2014

75: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ»

76: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ»

77: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

78: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΠ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΗ»

79: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ»

80: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

81: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2014 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας

82: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης χώρου ταφής στο Νεκροταφείο της πόλης της Λευκάδας

83: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

84: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 305/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο Λευκάδας στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) οχημάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

86: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ρύθμιση κυκλοφορίας στον οικισμό Συβότων της Τ.Κ. Ευγήρου Λευκάδας.(σχετ. η αριθμ. 11/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

87: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014

88: Απόφαση Δ.Σ. για διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου

89: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση απολογισμού-ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 Δήμου Λευκάδας(σχετ. η υπ’αριθμ.49/14 απόφαση Ο.Ε.)

90: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων Μονάδας Επεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δ. Λευκάδας

91: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της 407/13 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με έγκριση προμελέτης «Μετατροπής δικτύου οδοφωτισμού για μείωση κατανάλωσης ενέργειας» και έγκριση έναρξης σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών 

92: Ενημέρωση Δ.Σ. και απόφαση σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων του Δήμου μας από ιδιώτη επενδυτή

99: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο  Γυμνάσιο –Λύκειο Λευκάδας και στο  2ο-3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

100: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 339/2013 απόφασης Δ.Σ. 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by