ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ με Φ.Π.Α.

102: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση της πράξης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης – επεξεργασίας απορριμμάτων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 1 «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», Κατηγορία Πράξης 1.1 «Πράξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

103: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 2 «Διεύρυνση της οικονομικής βάσης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής», Κατηγορία Πράξης 2.1 «Ενίσχυση υποδομών τουρισμού».

104: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση της πράξης «Ηλεκτροφωτισμός δημοσίων δικτύων με συστήματα Α.Π.Ε.» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 3 «Βελτίωση υποδομών και ποιότητας ζωής», Κατηγορία Πράξης 3.3 «Προώθηση εξοικονόμισης ενεργειακών πόρων».

105: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Ιθάκης για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 1 «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», Κατηγορία Πράξης 1.1 «Πράξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων».

106: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Ιθάκης για την υλοποίηση της πράξης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης – επεξεργασίας απορριμμάτων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 1 «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», Κατηγορία Πράξης 1.1 «Πράξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

107: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Ιθάκης για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου αρχαιολογικού χώρου Αγ. Αθανασίου Εξαγωγής» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 1 «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», Κατηγορία Πράξης 1.3 «Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη μνημείων, κτιρίων και σημείων ενδιαφέροντος».

108: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Ιθάκης για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή κρηπιδωμάτων τουριστικού αγκυροβολίου Φρικών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 2 «Διεύρυνση της οικονομικής βάσης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής», Κατηγορία Πράξης 2.1 «Ενίσχυση υποδομών τουρισμού».

109: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Ιθάκης για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων δεξαμενών αποθήκευσης νερού» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» - Άξονας 3 «Βελτίωση υποδομών και ποιότητας ζωής», Κατηγορία Πράξης 3.3 «Προώθηση εξοικονόμησης υδατικών πόρων».

110: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προμήθειας οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.

111: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ. σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της Αικατερίνης Λούβρου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 223/2012 απόφαση Ο. Ε.)

112: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ. σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της Καλλέργη Αγγελικής, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Πατρών. (σχετ. οι αριθμ. 224/2012 και 250/11 αποφ. Ο. Ε.).

113: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013.

114: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος .

115: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επανεξέταση ανανέωσης άδειας πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ (είδη οικιακής χρήσης) κ. Ζέρη Αθανασίου του Βασιλείου.

116: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση ή μη αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους για το έτος 2013.

117: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλης σύμφωνα με την αριθμ. 133/11 γνωμοδότηση ΣτΕ.

118: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μείωσης μισθώματος του σταθμού βάσης Τ.Κ. Αθανίου κατόπιν αιτήματος της εταιρείας VODAFON GREECE.

119: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Άρθρου 13 Κανονισμού Λειτουργίας Βοσκοτόπων, περί διαπίστωσης αυθαίρετης βοσκής.

120: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013.

121: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιστροφής παραβόλου ύψους 90,00 ευρώ στον DEMAJ ELION του THANAS, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

122: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ Δαπάνης Αναθεώρησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

123: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης» για την δημοτική κοινότητα Καστού.

124: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης» για την δημοτική κοινότητα Καλάμου.

125: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων εσωτερικού λιμανιού Καστού» για την δημοτική κοινότητα Καστού.

126: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια- εγκατάσταση προκατασκευασμένης δεξαμενής αποθήκευσης νερού» για την δημοτική κοινότητα Καστού.

127: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια- εγκατάσταση προκατασκευασμένης δεξαμενής αποθήκευσης νερού» για την δημοτική κοινότητα Καλάμου.

128: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευές Οδοστρώματος και Επούλωση Λακουβών Απολλωνίων και Ελλομένου» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.

129: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευές Οδοστρώματος και Επούλωση Λακουβών Λευκάδας-Καρυάς-Σφακιωτών» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.

130: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωσή του.

131: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 ευρώ.

132: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» τελικού προϋπολογισμού 155.875,74 ευρώ.

133: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση προϋπολογισμού της Μελέτης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ. ΓΟΛΕΜΗ» σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια.

134: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μειώσεις –παρατάσεις συμβάσεων μισθωμάτων σε κυλικεία σχολείων Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας, όπου απαιτείται.

135: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μειώσεις –παρατάσεις συμβάσεων μισθωμάτων σε κυλικεία σχολείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας, όπου απαιτείται.

136: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για χώρους πάρκινγκ στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου.

137: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της απόφασης 47/2013 Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας –Αντικατάσταση αντιπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας.

138: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ» προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

139: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή λιθοδομής και επέκταση Νεκροταφείου Αγίου Ηλία» προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ.

140: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Καλαμιτσίου» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ.

141: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Πλακοσκεπούς Γέφυρας Καρυωτών» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ.

142: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 41/13 απόφασής του σχετικά με υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της Χώρας-Πρόγραμμα Ε.Ε. 2013 (σχετ. η αριθμ. 279/23460/22-2-13 ΚΥΑ).

143: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συνδιοργάνωσης με την Ε.Ν.Ε. (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) του 6ου Πανελληνίου και του 5ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου από 23-26 Μαίου 2013, στη Λευκάδα.

144: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Στοχευμένη τουριστική προβολή των περιοχών του άξονα 3 του Δήμου Λευκάδας με σκοπό την ενίσχυση του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος προκειμένου να καταστούν τουριστικοί προορισμοί» στο Μέτρο 313 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ).

145: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της επιπλέον πεζοδρόμησης της οδού Καραβέλα από τη συμβολή της με οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως συμβολή με οδό Ι. Γαζή (από ζαχαροπλαστείο Σταύρακα έως και κατάστημα Τηλέμαχου Γράψα)-σχετ. η αριθμ. 31/13 Αποφ. Ε.Π.Ζ.

146: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης χρήσης έκτασης για την εγκατάσταση ανεμομετρικού-μετεωρολογικού σταθμού στη λιμνοθάλασσα Λευκάδας. ( σχετ. η αριθμ. 30/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

147: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πεζοδρόμησης κοινόχρηστων χώρων στο Βλυχό ( πλακόστρωτα σοκάκια) κατά την καλοκαιρινή περίοδο. ( σχετ. η αριθμ. 29/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

148: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας-Ορισμός υπεύθυνου προγράμματος.

149: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για αθλητικές διοργανώσεις.

150: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακαίνιση Οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 920.000,00 ευρώ.

151: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος», Μέτρο 3.3 «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων & ανακύκλωση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου.

152: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ Δ.Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση «Παλαιά Αλυκή» πόλης Λευκάδας και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» , Άξονας προτεραιότητας 3 «Προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος», Μέτρο 3.1 «Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό» του Πράσινου Ταμείου.

153: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτου του Δήμου Λευκάδας, έκτασης 31,35 στρεμμάτων στη θέση ΒΑΡΔΑΝΙΑ, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών

154: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κληροδότημα Γλένη) στην Τ.Κ. Καρυάς με δημοπρασία.

155: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων” του έργου “Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου”.

156: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 € στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

157: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της επίταξης/πολιτικής επιστράτευσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

158: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων.

159: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λευκάδας, Σωματείου Ζωοφίλων Λευκάδας και ιδιώτη κτηνιάτρου, για τη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου.

160: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για αθλητικές διοργανώσεις.

161: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής για μελέτη ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Απολλωνίων.

162: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποιήσεων μελέτης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

163: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωσή του.

164: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΥΑΛΟ» προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

165: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α).

166: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

167: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επεκτάσεων δικτύου Φ.Ο.Π. σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

168: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διαγραφής χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης .

169: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της απόφασης 47/2013 Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας –Αντικατάσταση αντιπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας.

170: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «Γεωλογική καταλληλότητα οικισμού Περιγιαλίου».

171: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για χώρους πάρκινγκ στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου

172: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή ποσού 113.629,30 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και κατανομή του ανωτέρω ποσού

173: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις ( σχετ. το αριθμ. Πρωτ. 12777/2-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

174: Απόφαση Δ.Σ. για την παραχώρηση από το εσωτερικό πλακόστρωτο τμήμα της πλατείας της παραλίας Λευκάδας, το 40% της έκτασής της, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από φορείς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται.( σχετ. η αριθμ. 42/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

175: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 2 παργρ. 12 Ν. 4039/12

176: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ύπαρξης αγροτικού δρόμου προ του 1923 που ξεκινάει από τον επαρχιακό Λευκάδας-Νυδριού στην περιοχή «Μεγάλη Βρύση» και καταλήγει στη θέση «Καθάρια-Ράχη» της Τ.Κ. Απόλπαινας. ( σχετ. η αριθμ. 33/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

177: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης χρήσης έκτασης για την εγκατάσταση ανεμομετρικού-μετεωρολογικού σταθμού στη λιμνοθάλασσα Λευκάδας.(σχετ. η αριθμ. 30/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

178: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ. σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του Κατηφόρη Κωνσταντίνου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετ. η αριθμ. 38/2013 απόφαση Ο. Ε.)

179: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ. σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του Κατηφόρη Κωνσταντίνου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετ. η αριθμ. 242/2010 απόφαση Ο. Ε.)

180: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ. σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του Κατηφόρη Κωνσταντίνου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών για παράσταση ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετ. η αριθμ. 70/2013 απόφαση Ο. Ε.)

181: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ. σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (σχετ. η αριθμ. 50/2013 απόφαση Ο. Ε.)

182: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Νικολή Δ.Ε. Απολλωνίων, για την στέγαση των γραφείων της Τοπικής Κοινότητας

183: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ιχθυοπωλείου του Δήμου

184: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναπροσαρμογής τελών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας, Ελλομένου, Απολλωνίων

185: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

186: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013

187: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με έκθεση εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 και Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.( σχετ. η αριθμ. 82/13 απόφαση Ο.Ε.)

188: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013

189: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης πίστωσης

190: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας και συνοδά έργα: διαμόρφωση χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, προμήθεια και εγκατάσταση δεματοποιητή, προμήθεια κάδων ξεχωριστής συλλογής οργανικών και κατασκευής μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων και κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» στην με κωδικό 4.09 πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ.

191: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 173/2013 απόφασής του σχετικά με έγκριση προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις

192: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που διεξάγει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο», την 1-6-2013 και έγκριση διάθεσης πίστωσης

193: Απόφαση Δ.Σ. για ανάκληση της αριθμ. 172/2013 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης σχετικά με: α) την αποδοχή ποσού 113.629,30 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, β) την κατανομή του ανωτέρω ποσού και γ) τη δημοπράτηση του έργου.

194: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων και διάθεσης πίστωσης

195: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μέσω διαπραγμάτευσης για προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013

196: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011

197: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της αριθμ. 120/2013 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013

198: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 92.638,66 € για την ενίσχυση του Κ.Α. του έργου “Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας”, προϋπολογισμού 887.492,18 € και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού

199: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων που αφορούν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E. του Ομίλου ΝΗΡΕΑ στην ήδη υπάρχουσα μονάδα στον Κάλαμο.

200: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 1/2013 απόφασης Τ.Κ. Καρυάς
 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by