Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

500:Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

501:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 24.02.2021 όπου εκδικάζεται η από 05.11.2018 (αρ. καταθ. 2938/2018) αίτηση ακύρωσης των Ολυμπίας Σταματέλου κλπ.

502:Απόφαση Ο.Ε. χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (2ο Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 18.03.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η από 29.10.2018 (αρ. κατάχ. ΑΚ214/2018) αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας «Hellasod».

503:Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, αίτησης του Δήμου Λευκάδας με την ιδιότητά του ως μετόχου μεταξύ άλλων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΙΝ ΑΕ για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης της ως άνω ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ).

504:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 108/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Πνευματικού Κέντρου.

505:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI).

506:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης και εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. οικ.2451/26-10-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και ορισμό υπολόγου –διαχειριστή της πράξης.

507:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού 150.000,00 με Α/Α συστήματος 94098 (άρθρο 221 ν.4024).

508:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 2.800.000,00 €

509:Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 2.800.000,00 €.

510:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.

511:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων-Ελλομένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.

512:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.

513:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ.

514:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Λευκάδας» αναδόχου Αναγνωστού Κων/νου & ΣΙΑ Ε.Ε.

515:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021

516:Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2021.

517:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1231/Α/30-10-20 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

518:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά με την αγωγή του Παναγιώτη Κατωπόδη του Δημητρίου, που στρέφεται κατά του Γεωργίου Κατωπόδη, του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Λευκάδας.

519:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

520:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε."

521:Απόφαση ΟΕ. για έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» πρ/σμού 29.980,00€ με ΦΠΑ.

522:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

523:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ.».

524:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00€ με ΦΠΑ.€.

525:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου», προϋπολογισμού 250.000,00€.

526:ΑπόφασηΟ.Ε. για έγκριση της αριθμ. 139/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.

527:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αρ. 110-2020 και 111-2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2021.

528:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 807/Α/31-07-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών Υπηρεσίας ύδρευσης

529:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 1.690.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

530:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2 και με αριθμ. πρωτ. 5294/22-6-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

531:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις της Λιμνοθάλασσας Αβλέμονα».

532:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 40.1 & 44.6 και με αριθμ. πρωτ. 2680/20-11-2019) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης: « Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της».

533:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και με αριθμ. πρωτ. 6254/878/A3/27-11-2017) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

534:Απόφαση Ο.Ε.για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ.

535: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. Καρυάς -Σφακιωτών, για προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Λευκάδας.

536:Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της από 3-07-2019 προγραμματικής σύμβασης «ΑΝΑΣΚΑΦΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ ».

537:Απόφαση Ο.. ρί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

538:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ».

539:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ».

540:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων (Ομάδες ´ô) για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε .Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η.

541:Απόφαση Ο.. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.

542:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ.14713/28-08-2020 τροποποιημένης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς στερεών αστικών αποβλήτων.

543:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

544:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

545:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε. Καρυάς και Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού

546:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

547:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής δωρεάς οχημάτων προς το Δήμο Λευκάδας.

548:Απόφαση Ο.Ε. για 2η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της.

549:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

550:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

551:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2021.ΠΙΝΑΚΑΣ.

552:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 47/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του πρ/σμού της, οικ. έτους 2020.

553:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-12-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

554:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α(Α1, Α2, Α3, Α4): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 12554/27-07-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007107975) διακήρυξης

555:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού 150.000,00 με Α/Α συστήματος 94098.

556:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 09.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 180/2020) αγωγής του Χρήστου Μιχ. Βουκελάτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

557:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00 € με ΦΠΑ. και με Α/Α Συστήματος 95066.

558:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00με Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 95041.

559:Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2021 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

560:Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV006977521 σύμβασης περί προμήθειας-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας, με αριθμό πρωτ.1ης τροποποίησης 19520/30-10-2020.

561:Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

562:Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

563:Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 16-12-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 64.799,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

564:Απόφαση Ο. Ε. περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by