ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και εργασιών για το έτος 2013, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011). 

3: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του Νηπιαγωγείου Νυδρίου. 

4: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρου της δανειακής σύμβασης, όπως αναδιατυπώθηκε και εξειδικεύθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3470/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του Δ.Σ.του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου. 
 
5: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 220/20-6-2011 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας.-Διόρθωση των λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού πουπροκύπτει από την χρέωση στους τομείς του Δήμου με κλίμακα.
 
6: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρων του δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευσταθίου Σκλαβενίτη και Δημητρίου Δελαπόρτα κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με άρθρο 72 περ. ι Ν. 3852/10 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 277/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής). 
 
7: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βασιλείου-Αριστοτέλη Αθανασίου, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με άρθρο 72 περ. ι Ν. 3852/10 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 259/11 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής). 
 
8: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Λευκάδας. 
 
9: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αντικατάστασης δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», από την μειοψηφία.
 
10: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αντικατάσταση Αντιπροσώπου στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης
Δήμου Λευκάδας και Αιτ/νίας.
 
11: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του Νηπιαγωγείου Νυδρίου.
 
12: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την επιστράτευση εργαζομένων στο μετρό.
 
13: Απόφαση Δ.Σ. για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης εντός του σχεδίου Νικιάνας στο Ο.Τ. 26Α.
 
14: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2013.
 
15: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου ΑΠΕ της μελέτης «Χωροθέτηση αιγιαλού και παραλίας- Προκαταρκτική περιοχής Μύλοι-Γύρα». 
 
16: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Νυδριού-Μεγάλο Αυλάκι οικοδομικού τετραγώνου 102 ΚΦ.
 
17: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΛΥΓΙΑΣ».
 
18: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στη θέση Βαρδάνια στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 149/2012 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Λευκάδας).
 
19: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιτροπή άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ.(ΦΕΚ 444 Β/26-4-1999) για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2013. 
 
20: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιτροπή άρθρου 1 παργρ. 1γ του Π.Δ.23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/7-2-2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων της περιοχής δικαιοδοσίας μας , ως πολυσύχναστων και κατά συνέπεια στην πρόσληψη ναυαγοσώστη/ων για το έτος 2013.
 
21: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιτροπή άρθρου 1 της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων της περιοχής δικαιοδοσίας μας για το έτος 2013. 
 
22: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας περιόδου 2013-2014.
 
23: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Προέδρου καθώς και ορισμό δύο εκπροσώπων των παραγωγικών
τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. 
 
24: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Οστεοφυλακίου Δημοτικού Νεκροταφείου Λευκάδας», προϋπολογισμού 47.500,00 ευρώ συμβατικού αντικειμένου 45.125,00 ευρώ που προέκυψε τελικό κόστος 42.999,75 ευρώ.
 
25: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 77.757,15 ευρώ, συμβατικού αντικειμένου 42.682,90 ευρώ που προέκυψε τελικό κόστος 42.682,89 ευρώ.
 
26: Απόφαση Δ.Σ. για ανάκληση της αριθμ. 2/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
27: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση ανανέωσης συνδρομής του Δήμου στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
 
28: Απόφαση Δ.Σ. για ανάδειξη μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013. 
 
29: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «BORSA INTERNAZIONALE» του Μιλάνου.
 
30: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπου για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας, σε αντικατάσταση μέλους.
 
31: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή δωρεάς βιβλίων, περιοδικών και εντύπων του δωρητή Γεωργίου Φατούρου στην βιβλιοθήκη Βασιλικής.
 
32: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αντικατάστασης Εκπροσώπου Επιμελητηρίου στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ).
 
33: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας .
 
34: Ενημέρωση και απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το σχέδιο “ΑΘΗΝΑ” για την κατάργηση των Τμημάτων του ΤΕΙ στη Λευκάδα.
 
35: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, από την πλειοψηφία.
 
36: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκτελεστή της διαθήκης του Δημητρίου Κανδηλιώτη του Ιωάννη. (σχετ. η αριθμ. 6/2012 γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου)
 
37: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κωνσταντίνου Κατηφόρη κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 περ. ι του Ν. 3852/10 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 289/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής.
 
38:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κωνσταντίνου Κατηφόρη κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 περ. ι του Ν. 3852/10 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 292/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής).
 
39: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση λειτουργίας Γραφείου Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης της πόλης της Λευκάδας ως τουριστικού προορισµού.
 
40: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως 31-3-2013 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογισμού σύμβασης 28.350,00 ευρώ ( προϋπολογισμός μελέτης: 35.000,00 ευρώ), ανάδοχος: ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε.Δ.Ε.
 
41: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της χώρας-«Πρόγραμμα Ε.Ε.-2013».
 
42: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. Δήμου Λευκάδας.
 
43: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
 
44: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων
Κινηματογράφων περιοχής Δήμου Λευκάδας.
 
45: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση οριοθέτησης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ. (σχετ. η αριθμ. 2/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).
 
46: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της.
 
47: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας και εκλογή νέου αντιπροσώπου του Δήμου Λευκάδας.
 
48: Απόφαση Δ.Σ. για ανάκληση της αριθμ. 35/2013 απόφασής του.
 
49: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν ως μέλη στην Επιτροπή Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2013.
 
50: Απόφαση Δ.Σ. για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς .
 
51: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Δημοτικό Γηροκομείο Καρυάς».
 
52: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή τους στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων για το έτος 2013.
 
53: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών έτους 2013.
 
54: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας ΑΘΗΝΑ και την κατάργηση του ΤΕΙ Λευκάδας.
 
55: Ψήφισμα για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
 
56: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μεταφοράς υπολοίπων έργων μέχρι 31/12/ 2012.
 
57: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ 2013 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του Δήμου.
 
58: Ενημέρωση Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΤΑ Α.Ε.” κ. Δουβίτσα Αντώνιο σχετικά με το πρόγραμμα Leader.
 
59: Απόφαση Δ.Σ. για τον εμπλουτισμό των Λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας με γόνο χελιού του είδους Anguilla Anguilla.
 
60: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα μελέτης και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας».
 
61: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση άρσης απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου τμήματος στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Β. Μπουρσινού κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 160/2008 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου (σχετ. η αριθμ. 18/13 γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.)
 
62: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση των αριθμ. 84/09 και 92/09 αποφάσεων Δ.Σ. για την άρση απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου τμήματος στο οικόπεδο επί των δημοτικών οδών Σαπφούς και Κόνταρη και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου (σχετ. η αριθμ. 7/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
63: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωσή του .
 
64: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 116/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ρυμοτομικό Σχέδιο Νυδριού-Μεγάλου Αυλακιού.
 
65: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού 2.000,00 € από την εταιρία Σκλαβενίτης Α.Ε. ως δωρεά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 
66: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 6/2013 απόφασής του-Αντικατάσταση αντιπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας.
 
67: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.
 
68: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων για διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2013.

69: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών για την σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.   

70: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών .   

71: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 20.878,63 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. 

72: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους-Έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους που λήγουν το έτος 2013.   

74: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιστροφής παραβόλου ύψους 90,00 ευρώ στον MUHAMETANJI HODO του AVDYL ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

75: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Εκποιούμενων Ακινήτων Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013.

76: Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή προστίμου για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου.    
 
77: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013. 
 
78: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση θεσμοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Λευκάδας.  

79: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση οριοθέτησης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ. (σχετ. η αριθμ. 16/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

80:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση οριοθέτησης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ. (σχετ. η αριθμ. 17/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).
 
81: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διαγραφής χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης.

82: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του 1ου υποέργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

83: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ”, σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια.

84: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2013.

85: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή δωρεάς από το Δήμο Αθηναίων ενός απορριμματοφόρου οχήματος.

86: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στις Βρυξέλλες.

87: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 78/13 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με θεσμοθέτηση θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Λευκάδας.

88: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αριθμ. 69/2013 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό μελών για τη σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

89: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη παραίτησης από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου –εκλογή νέου Γραμματέα.

90: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αύξοντα αριθμό 64 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για τη χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Καταγραφή, Ανασχεδιασμός και Προτυποποίηση των Διαδικασιών για την Αξιοποίηση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Λευκάδας».

91: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013.

92: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

93: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού 1.500,00 ευρώ από την εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως δωρεά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

94: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επικαιροποίηση εγκριτικής απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έτους 2012.

95: Απόφαση Δ.Σ. για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έγκριση σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2013.

96: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” για την υλοποίηση της πράξης “Μελέτη συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Βαθέως, Κατωμερίου, Σπαρτοχωρίου Δήμου Μεγανησίου”.

97: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013.

98: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου “Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” Άξονας προτεραιότητας 2 “Αναβάθμιση αστικών υποδομών” Μέτρο 2.2 “Βελτίωση αστικού εξοπλισμού” του Πράσινου Ταμείου”.

99: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου: «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Λευκάδας» στα πλαίσια στον Άξονα Προτεραιότητας 2 “Αναβάθμιση αστικών υποδομών” Μέτρο 2.1 “Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας” του Πράσινου Ταμείου».

100: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού οδικού φωτισμού με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED σε κεντρικές οδούς του Δήμου Λευκάδας “ και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» στον άξονα 2 Μέτρο 2.2. του Πράσινου Ταμείου.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by