ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

302: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

304: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας  και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων, άρθρο 221 του Ν.4412/2016

305: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ»                       

306: Απόφαση Ο.Ε. περί Έγκριση Πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου  ««Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση "Πόντε" έως το Διοικητήριο»                       

307: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Προϋπολογισμού 137.500,00  € 

308: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ " προϋπολογισμού 20.000,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης 

309: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύνταξη  μελέτης διευθέτησης υδατορεμμάτων Περιγιαλίου»

310: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης της Μαρίας Μελά του Ξενοφώντα (υπαλλήλου του Δήμου), ενώπιον του Πταισματοδικείου Λευκάδας την 11.10.2017

311: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί νομιμοποίησης της ασκηθείσας με ημεροχρονολογία 27.1.2012 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας κατά της 3/2011 απόφασης του Λιμεναρχείου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (μεταβατική έδρα Λευκάδας)

312: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμ πρωτ. Οικ. 81954/12749 φ3.5 απόφασης περί επιβολής προστίμου για την λειτουργία ΧΑΔΑ στην θέση ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΛΑΜΟΥ

313: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί μη παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 89/2017 αγωγής του ΟΑΕΔ εκτός των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας

 314: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί άσκησης κύριας παρέμβασης επί της ήδη ασκηθείσας από 08.07.2017 αγωγής για την διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατ’ άρθρο 6, παράγραφος 2,α Ν 2664/1998, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

315: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

316: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

317: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-10-2017 πρακτικού της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τις  ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2017 της με αριθμό 16655/26-07-2017 διακήρυξης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος

318: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, της με αριθμό 18761/23-08-2017 διακήρυξης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος

319: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 849.997,64 € με το ΦΠΑ

320: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματικών δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο από 1/1/2017 έως 9/10/2017, συνολικού ποσού 3.880,00€

321: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας Mαυρέτας Ν.Καρύδη, α) για   υποστήριξη της προσφυγής του Δήμου Λευκάδας  κατά προστίμου  του  Αντιπεριφερειάρχη  για ρύπανση περιβάλλοντος και β) χορήγηση εντολής για  παράσταση και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά  την δικάσιμο της 18ης Οκτωβρίου 2017  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή  ματαίωση  δικάσιμο    κατ'αρθρο 72 Ν.3852/2010

322: Ενημέρωση Ο.Ε. για την υπ΄αριθ. 300/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, για άσκηση ή μη έφεσης

 323: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη»

324: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

 325: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

326: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»  πρ/σμού 6.997,69€ με το ΦΠΑ

327: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»  πρ/σμού 7.200,00€ με το ΦΠΑ

328: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου πρακτικού  δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης: "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 50.000,00 €

330: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00 € με το ΦΠΑ   
 
331: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
332: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
333: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη
 
334: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού με σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία  δεξαμενών ύδρευσης νήσου Καστού  Δήμου Λευκάδας
                   
335: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ»  πρ/σμού 11.999,03€ με το ΦΠΑ

336: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου " Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδρίου " προϋπολογισμού 41.436,31 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης 
337: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00€ 
 
338: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΝΥΔΡΙΟΥ - Μ.ΑΥΛΑΚΙΟΥ» προϋπ/σμού 100.000,00 € με το ΦΠΑ 
 
339: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00  € 
 
340: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 80.000,00  €
 
341: Ενημέρωση Ο.Ε. για την υπ΄ αριθ. Α 610/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και τυχόν άσκηση έφεσης κατά αυτής, ενώπιον του Σ.τ.Ε.,  από δικηγόρους του Δήμου
 
342: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον  του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,  στην δικάσιμο της 14ης-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της έφεσης του Φίλιππου Ρεκακάβα και Παναγιώτη Σκληρού  που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας  και κατά της αριθ’ 228/2015 οριστικής απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας  κατ' αρθρο 72 Ν.3852/2010
 
343: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση εκπροσώπηση και υποστήριξη της έφεσης του Δήμου Λευκάδας, κατά της υπ΄ αριθ. 9/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά ΚΤΕΛ Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 17ης/11/2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
 
344: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
346: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
347: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 30-10-2017 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης χλοοτάπητα και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου (σχετ.η με αριθμ.23038/11-10-2017 διακήρυξη Δημάρχου)
 
348: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 31-10-2017 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ασφάλτου κλειστού τύπου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου (σχετ.η με αριθμ.23039/11-10-2017 διακήρυξη Δημάρχου)
 
349: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπογείου και του περιβάλλοντος χώρου  στάθμευσης  Τ.Κ. Καρυάς
 
350: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΝ STAR)»  πρ/σμού 24.798,77€ με το ΦΠΑ
 
351: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")»προϋπολογισμού 25.000,00€  και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης 
 
352: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ   ΛΥΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 19.917,88 €  και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης
 
353: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ
 
354: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
355: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

356: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
357: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 8-11-2017 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018, και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου (σχετ.η με αριθμ.24265/25-11-2017 διακήρυξη Δημάρχου)»
 
358: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη δικάσιμο της 8ης Δεκεμβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της έφεσης των Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη
 
359:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με καθορισμό τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018
 
360:Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
361:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.
 
362:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
363:Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 16-11-2017 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων  (σχετ.η με αριθμ.22302/04-10-2017 διακήρυξη Δημάρχου) και κατακύρωση αποτελέσματος»
 
364:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς απόκρουση της από 24-7-2017 αγωγής της Ιουλίας Φωτεινού, που στρέφεται κατά του  Δήμου Λευκάδας, Στέφανου Φελώνη, Δημητρίου Αλτζερίνη, Ιωάννη Φωτεινού,   Κωνσταντίνου Φωτεινού, Θωμά Φωτεινού, Σωτηρίας Φωτεινού, Μάριου Κολλόκα, Δημητρίου Κολλόκα, Δημητρίου Διγενή, Θεόδωρου Αραβανή, Χρήστου Αραβανή, της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Eurobank ERGASIAS AE και απευθύνεται  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία της κατάθεσης των προτάσεων των εκατό ημερών. 

 365:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, προς απόκρουση της από 28-12-2015 αγωγής χρέους  του  Ευστάθιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά του  Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 1ης Δεκεμβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

 366:Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς υποστήριξη των αριθ’ 66/16, 82/2016, 67/2016, 68/2016, 69/2016, 70/2016, 71/2016, 72/2016, 73/2016, 74/2016, 75/2016, 76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016,  80/2016,81/2016, 83/2016 εφέσεων  που στρέφεται κατά του  Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Πατρών κατά τη δικάσιμο της 8ης Δεκεμβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  

367 :Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς υποστήριξη των αριθ’ 60/16, 61/2016, 46/2016, 47/2016, 48/2016, 49/2016, 62/2016, 50/2016, 51/2016, 52/2016, 63/2016, 53/2016, 54/2016, 55/2016, 56/2016, 57/2016, 58/2016, 59/2016 εφέσεων  που στρέφεται κατά του  Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Πατρών κατά τη δικάσιμο της 8ης Δεκεμβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  

368 :Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 103/2017 αγωγής του ιερέα Αιμιλίου Γαζή εκτός των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου

369  :Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 115/2017 αγωγής της Δέσποινας Βάλβη και λοιπών κατά  του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας η οποία εκδικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ χωρίς ορισμό δικασίμου σε αυτό το στάδιο.       

 370: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί μη άσκησης έφεσης κατά της με αριθμ. Α116/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου  

 371 :Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί μη άσκησης προσφυγής κατά των κάτωθι αποφάσεων του Λιμενάρχη Λευκάδας:68/2017, 69/2017, 70/2017, 71/2017, 73/2017, 76/2017, 77/2017, 78/2017, 79/2017, 80/2017, 81/2017, με τις οποίες επιβλήθηκαν  στο Δήμο Λευκάδας τα εις αυτές περιγραφόμενα πρόστιμα ύψους περί τα 1.270,00 ευρώ 

 372 :Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 118/2017 κύριας παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας κατά της Μαρίας Μελά και λοιπών απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας που εκδικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ με κατάθεση φακέλου και δεν υπάρχει σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου  

 373: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 28/2017 αγωγής του Τζιαβιτ Χοντα  κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας που εκδικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ με κατάθεση φακέλου και δεν υπάρχει σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου. 

 374 :Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00  € 

 375 :Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 12.964,00  €. 

376 :Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.400,00  €   

377 :Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.306.000,00 €.                         

378:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 49.999,75 € 

379:Απόφαση Ο.Ε. για απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα οδού Καραβέλα περιοχής Βάρδα».

380: Απόφαση Ο.Ε. για απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Φύσες.»

381:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό των Δικηγόρων: 1) Μαυρέτας Καρύδη και 2) Αικατερίνης Τσερέ, δικηγόρων του Δήμου Λευκάδας, και  3) Ανδρέα Στραγαλινού και 4)Παναγιώτη Γληγόρη, δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, από κοινού ή καθένας χωριστά, για  παράσταση πολιτικής αγωγής και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας,  κατά την δικάσιμο της  30ης  Noεμβρίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 

382:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

383:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017.

384:Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης του από 24-11-2017 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου  (σχετ.η με αριθμ.23039/11-10-2017 διακήρυξη Δημάρχου) και κατακύρωση αποτελέσματος»

385:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 19.999,63  € .

386:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», Προϋπολογισμού 113.999,96 € .

387:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:   «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ.ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 25.998,34€  και  καθορισμό  ημερομηνίας δημοπράτησης .

388:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚ. Τ. Κ. Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 15.999,47€  και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης 

389:Απόφαση Ο.Ε. για ενημέρωση σχετικά με την αριθ’ 104/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

390:Απόφαση Ο.Ε.  για ορισμό  της  Δικηγόρου του Δ.Σ Αθηνών  Γιανούλας Κουρεμάδα ή της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Μαρίνος- Κατσάς Λιάσκας  και Συνεργάτες,  από κοινού ή ο καθένας χωριστά,  προς παράσταση και εκπροσώπηση  του  Δήμου   Λευκάδας,    προς υποστήριξη της από 26-11-2013 και αριθμό κατάθεσης 1010/27-11-2013  Πρόσθετης  Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας υπέρ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ελληνικού Δημοσίου κατά της  αριθ’ Ε 8499/2011 αίτησης ακυρώσεως  του Ευστρατίου Αραβανή κατά την συνεδρίαση τoυ Ε΄ Τμήματος  του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 6-12-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  κατ' άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010 κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης .»

391:Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση του πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 137.500,00 € με το ΦΠΑ                        

392:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

393:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο δικηγορικό γραφείο Βασ. Αριστοτέλη Αθανασίου, Σιδέρη και Συνεργατών, για άσκηση πρόσθετων λόγων, από κοινού ή χωριστά, έφεσης του Δήμου Λευκάδας προς υποστήριξη της έφεσης και απόκρουση της 20961/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά της εταιρείας με την επωνυμία Φιλώτας Στάθης ΑΤΕΒΕ στις 14/5/2018, ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης

394:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγορική εταιρεία Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν  τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 19ης.1.2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η από 11.09.2017 (αρ. κατάθεσης 27/2017) αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση της «ΕΤΑΔ ΑΕ» υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας που αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί κτηματολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο. 

395:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί μη άσκησης έφεσης κατά της Α209/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία ακυρώθηκε η από 5.7.2012 απόφαση της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων αυθαίρετων Λευκάδας

396:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

397:Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017
 
398: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
399: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
400: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύνταξη  γεωλογικής μελέτης Περιγιαλίου 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by