ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Δ.Σ   περί τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου  «ΝΥΔΡΙ -ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ» στο Κοινωφελές  Ο.Τ. 78

2: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης τροποποίησης μελέτης έργου «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Wi-Fi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου Λευκάδας».

3: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αρ. 312/14 απόφασης Δ.Σ.   που αφορά στον ορισμό  δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων

4: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς  Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ

5: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη»  και του Απόστολου Σίνη του Κων/νου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την δικάσιμο της 20ης Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 6571/2006 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

6: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη» και του Απόστολου Σίνη του Κων/νου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την δικάσιμο της 20ης Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 2271/2007 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

7: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του  δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου  Λευκάδας Χρυσοβαλάντη Γ. Καραλάγα για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της κλήσης της Φωτεινής Αναστασίου Χατζηβαρίτη, στη δικάσιμο 9.2.2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο   κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

8: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου  Αθηνών Αγαθής Φ. Μεταξά κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

9: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 88/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αόριστης διάρκειας από την Τράπεζα Πειραιώς

10: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Περιγιάλι-Πλατύστομα» προϋπολογισμού 12.000,00 €

11: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών    καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού

12: Απόφαση Δ.Σ. για αδελφοποίηση του Δήμου Λευκάδας με το δήμο Zhoushan  Κίνας

13: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπηρεσίας του Δήμου ως υπεύθυνης για την λειτουργία της πράξης "Οδηγός Πόλης Δήμου Λευκάδας"

14: Απόφαση  Δ.Σ. καθορισμού τιμών και τρόπου είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης  κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 5 /15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

15: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ενδιαφέροντος GR02.03/Αρ. Πρωτ. 156133/28.11.14 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ

16: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 6/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ. σχετικά με διόρθωση κτηματολογικού διαγράμματος

17: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ισόγειου νηπιαγωγείου Νυδριού με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής» προϋπολογισμού 268.669,27 €

18: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προσχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2014 - 2019 Δήμου Λευκάδας

19: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση-προσαρμογή του πρ/σμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ο.Π.Δ. του Δήμου Λευκάδας, οικον. έτους 2015

20: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2014», προϋπολογισμού 76.725,00 €

21: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Αλεξάνδρου (Νικιάνας) &  ισογείου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ»

22: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών  από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης

23: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας

24: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης  του Δήμου Λευκάδας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμήματος υπάρχουσας δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας για μήκος 2+710 μέτρα μεταξύ των θέσεων: Πόντι Αγίου Πέτρου και διασταύρωση οδού προς Αγ. Νικόλαο Νηράς, Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας»

25: Απόφαση Δ.Σ. για διάλυση  της σύμβασης του έργου « Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Λευκάδας» της ομώνυμης  πράξης (Κωδ. ΟΠΣ:372033)

26: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Γλυκερίας Σιούτη μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη»  για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθ. 234/2013 πράξης της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

27: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών, έτους 2015

28: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για την επιτροπή παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015

29: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για την επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς κι εν γένει  επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015

30: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο για  παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

31: Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με  μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 στο Δήμο Λευκάδας

32: Απόφαση Δ.Σ   για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στο κέντρο του οικισμού Καρυάς»

33: Απόφαση Δ.Σ   για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου, δύο Αντιδημάρχων και ενός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

34: Απόφαση Δ.Σ για την έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προσάμμωση ακτής Αγ. Νικήτα»

35: Απόφαση Δ.Σ για την έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προσάμμωση ακτής ‘Πευκούλια’ Τσουκαλάδων

36: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €

37: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας, στην Επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 23/2000 για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων

38: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ Β΄ ΤΜΗΜΑ» προϋπολογισμού 1.079.970,65 €

39: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας Υπεραγοράς ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

40: Απόφαση Δ.Σ για  απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Μακρύκαμπος Αθανίου της Δ.Ε. Απολλωνίων,   στην εταιρεία Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.

41: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

42: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Εργασίες επισκευής ασφάλτου περιοχής Αγίου Μηνά-Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης Εργατικών Πολυκατοικιών» προϋπολογισμού 12.592,81 €

43: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος & παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας  Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» προϋπολογισμού 15.846,618,16 €

44: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την στήριξη της πράξης «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS  στη γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας»

45: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014 (σχετ. η αρ. 14/15 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

46: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

47: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση σε δημοτική σύμβουλο, άδειας απουσίας από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών στις οποίες μετέχει, για το διάστημα  έως και 30/09/2015

48: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λευκάδας για την εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για το έτος 2015

49: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού

50: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης με θέμα: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ. Κ. Βασιλικής» προϋπολογισμού 12.304,67 € με Φ.Π.Α.

51: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 3 «Οργάνωση και Λειτουργία» του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας ως προς την σύσταση της επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας

52: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας

53: Απόφαση  Δ.Σ. για αποδοχή ποσού και α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015

54: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το έργο «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας - Αιτωλοακαρνανίας»

55: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων (σχετική η  αρ. 8/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

56: Απόφαση Δ.Σ  για    καθορισμό τελών παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 39/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

57: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

58: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

59: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη σύμβασης με εταιρεία, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α'81)»

60: Απόφαση Δ.Σ. για μερική διαγραφή χρεωθέντος ποσού ύδρευσης της κας Χαλκιοπούλου Σταυρούλας

61: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης

62: Aπόφαση Δ.Σ  για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2015

63: Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης ανελκυστήρα για χρήση ΑΜΕΑ, στο δημοτικό κτήριο  Απόλλωνα Καρυάς

64: Τροποποίηση της αριθ. 278/14 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση εκπροσώπων της Ενωσης Συλλόγων Γονέων των μαθητών των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων-Ενιαίων Λυκείων & ΕΠΑΛ Δήμου Λευκάδας στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

65: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού προβολής ιδεών & υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 15/2015 απόφ. Ε.Π.Ζ.)

66: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό τιμών τελών  διαφήμισης για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 53/2015 απόφ. Ο.Ε.).

67: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη (σχετ. η αρ. 265/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής χορήγησης εντολής) κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

68: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη (σχετ. η αρ. 42/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής χορήγησης εντολής) κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

69: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΤΖΕΦΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,  για την εκπροσώπηση του Πέτρου Γιαννούτσου, πρώην Αντιδημάρχου Καστού στη συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στις 31/3/2015, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

70: Απόφαση Δ.Σ. για  σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα   καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

71: Ορισμός Δημ. Συμβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΔ Ιόνιων Νησιών

72: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Π.Ι.Ν. του έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

73: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2015

74: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση   αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού  έτους 2015 (σχετ. η αρ.  69/15 απόφαση Ο.Ε.)

75: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

76: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

77: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή υποχρέωσης του Δήμου προς την  Εταιρεία Ανάπτυξης  Λευκάδας Α.Ε.  (ΕΤΑΝΑΛ) για  αποζημίωση της πρώην υπαλλήλου της

78: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή ή όχι μισθώματος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» το οποίο καταβάλει   στο δήμο για την εγκατάσταση κεραίας στη θέση «Απηδιά» Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η αρ. 58/2015 απόφαση Ο.Ε.)

79: Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωσθήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών  ποσών- συμψηφισμός από τέλη χρήσης αιγιαλού - παραλίας  έτους 2014 (σχετ. η αρ. 55/2015 απόφαση Ο.Ε.)

80: Συμπλήρωση της με αριθ. 40/2015 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση  Μακρύκαμπος Αθανίου της Δ.Ε. Απολλωνίων, στην εταιρεία Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.

81: Aπόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνας σε ιδιωτικό χώρο στον κ. Σώλο Φώτιο στη δημοτική κοινότητα Καλάμου

82: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

83: Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Θεριανού, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες», του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης που αφορά στην παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στις 22 Οκτωβρίου 2013 (σχετ. η αρ. 233/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09). 

84: Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη Zhoushan της Κίνας

85: Συζήτηση σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/΄20.04.2015 τεύχος Α΄) που αφορά στην κατεπείγουσα ρύθμιση για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας

86: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ”

87: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης εντός σχεδίου Δ.Κ. Νυδριού Ο.Τ. 133 (σχετ. η αρ. 26/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

88: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”            

89: Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεση πιστώσεων σε Πολιτιστικούς - Αθλητικούς Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2015

90: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας για διάφορες εκδηλώσεις (σχετ. η αριθ.  27/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

91: Aπόφαση Δ.Σ για παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015/15 ΚΥΑ

92: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ”  αναδόχου “Κ/Ξ Μεταλλινός Αθ.-Ν. Μιχαήλ-Γ. Καστράνης Ο.Ε.”

93: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών   

94: Απόφαση  Δ.Σ. για χορήγηση  νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2015

95: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου

96: Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής της υπό σύνταξη μελέτης “Κτηματογράφηση δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αθανίου” μετά από αίτημα της αναδόχου Κων/νας Σούνδια

97: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχία Αγίου Σπυρίδωνα Λαζαράτα-Σπανοχώρι» προϋπολογισμού 24.600,00 €

98: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στους Πηγαδησάνους» προϋπολογισμού 12.300,00 €

99: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Καλάμου Αγραπιδιάς και επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού» προϋπολογισμού 150.000,00 €

100: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Πλακοσκεπούς Γέφυρας Καρυωτών» προϋπολογισμού 30.000,00 €


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by