Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

212:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας»

217:¨Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 270.000,00 €.

222:Απόφαση Ο. Ε. έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, συνολικού πρ/σμού 148.692,49 € με ΦΠΑ 24%με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με αποστολή πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ. 4704/12-03-2019/ΑΔΑΜ:19REQ004606887 διακήρυξη διαγωνισμού.

223:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπή διενέργειας/ Επιτροπή αξιολόγησης, συνοπτικών διαγωνισμών για προμήθειες, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

224:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.).

225: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Επιχωμάτωση ανοικτών χώρων ΧΑΔΑ για πυροπροστασία».

226:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 24-07-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισμού 11.000,00€ με το ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της σχετικής .

227:Απόφαση Ο.Ε. για γνωμοδότηση περί άσκησης έφεσης κατά της 31/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας & πληρωμής του προσωρινώς εκτελεστού ποσού (υπόθεση της Γραμματικής Καραμαλίγκα του Κωνσταντίνου).

228: Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθμ. 206/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε κατ’ ακολουθίαν της αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Βασιλείου Τούμπα.

229:Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 1/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας μεταξύ των διαδίκων ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και του Δήμου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήμου Λευκάδας.

230:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης δανειστικού συμβολαίου, μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

231:Απόφαση Ο. Ε. περί συμμόρφωσης με την αρ. 825/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

233:Απόφαση Ο. Ε. έγκρισης των αριθ. 16607/14-08-2019 και 16414/12-08-2019 αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας, για ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτων αναγκών από την πυρκαγιά της 10ης Αυγούστου στη Δ.Ε. Καλάμου.

234:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

235:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το θάνατο του επιφανούς συμπατριώτη μας πρώην Αντιδημάρχου Λευκάδας, Σπυρίδωνα Κόγκα.

236:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2019 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

237:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1ου εξαμήνου 2019 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

238:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό δικηγόρου για υποστήριξη της αριθ. 80/2014 αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στη δικάσιμο της 27ης-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της Δημοτικής οδού στη θέση <<Μύλοι Γύρα>> που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Στράτου Ιωάννη, του Στράτου Παρασκευά, του Στράτου Χρήστου, της Στράτου Ελένης, της Κανδηλιώτη Ευθαλίας, του Κιμωλιάτη Δημήτριου, του Κιμωλιάτη Αρη-Δημήτρη, του Κιμωλιάτη Κίμωνα-Σεμπάστιαν, του Κιμωλιάτη Σπυρίδωνος, κατ' αρθρο 72 Ν.3852/2010.

239:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση όρων διακήρυξης και παράταση προθεσμίας διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

240: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ» προϋπολογισμού 7.199,27 €.

241:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 49.998,24 € .

242:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 624/Α/11-06-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

243:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

244:Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση μελέτης οριοθέτησης υδατορεμάτων οικισμού Νικιάνας, του Τοπικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας.

245:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. Ελλομένου, Απολλώνιων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάμου-Καστού κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με αποστολή πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης.

246:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

247:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στην με αριθμ. 17476/29-08-2019 πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

262: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.).

266:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία –πλαίσιο για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας. ( υπ. αριθμ. 15408/29-07-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005388122) διακήρυξη).

276:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

277:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

278:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.

279: Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’ 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και τυχόν άσκηση έφεσης κατά αυτής.

282:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 22/2019 αγωγής του Χρήστου Βουκελάτου του Μιχαήλ κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεσή της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

283:Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

284:Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 141/9.9.2019 αγωγής του Χρήστου Κακαζούκη του Κων/νου και της Ειρήνης, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

285:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €.

286:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ» προϋπολογισμού 49.998,24 €.

287:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων Πυρόπληκτων Περιοχής πόλης Λευκάδας » αναδόχου Γεωργίου Σ.Βλάχου.

288:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

289:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

290:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

291:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Λεωνίδα Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

292:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ » αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.

293:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Γεωργίου Βλάχου Ε.Δ.Ε.

294:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας - Λυγιάς, Φτερνού» προϋπολογισμού 584.000,00 €.

295:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by