ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 0006186449 στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2898/26-04-2018 (ΑΔΑ: 73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.¨

202: Απόφαση Δ.Σ. για: (α) έγκριση και καθορισμό αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) και (β) έγκριση δημιουργίας πωλητηρίου στο Μουσείο «Άγγελος Σικελιανός».

203: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

204: Απόφαση Δ.Σ. για αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου στην διασταύρωση οδών Φιλοσόφων και Αναπαύσεως για την διαπλάτυνση της οδού Φιλοσόφων

205: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 127/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.

206: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυσητης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ» του ΕΠ «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» κωδ: ΙΟΝ 49».

207: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (παρ.3 άρθρ. 217 Ν.3463/06).

208: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.
 

209: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 57.000,00 €. 

210: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00 €. 

211: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στις επιχειρήσεις/φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση Προγραμμάτων Μαθητείας για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ.) κατά το σχολικό έτος 2018-2019, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, γ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Λευκάδας προκειμένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας.

212: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής για την καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, περιόδου 2018-2019. 

213: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστημα μεταφόρτωσης μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου στη Λευκάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 3130/9-5-2018 (ΑΔΑ 72ΩΞ7ΛΕ-ΥΙΝ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης. 

214: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

215: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ» προϋπολογισμού 3.499,35 €.

216: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 11.999,14 €.

217: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗ», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

218: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

219: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου.

220: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.

221: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. Α.Τ.Ε.

222: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ»,αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα.

223: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 350.000,00 €.

224: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €, αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα ΕΔΕ.

225: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 84.984,06 €.

226: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

227: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ.66/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που αφορά στην 2η αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2018.

228: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα ιδιώτη για μετατόπιση φρεατίου αποχέτευσης και σωληνώσεων.

229: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ».

230: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 3220/18-06 -2018 (ΑΔΑ: 94Τ47ΛΕ - ΣΨΕ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

231: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

232: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2018.

233: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

234: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

235: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 102.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ».

236: Απόφαση Δ.Σ. για α) αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης παλαιών αιθουσών του Δικαστικού Μεγάρου και του Περιβάλλοντος χώρου για στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, β) εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.

237:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

238:Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Λευκάδας.

239: Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπ/σμού 58.999,99 €.

240: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: " ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ " προϋπολογισμού 120.700,00 €, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. για το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".

241: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

242: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρακτικού προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 14.998,88 €.

243: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατεδάφιση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας.

244: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

245: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάμου για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι σύλλογοι «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» & «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» στην Επισκοπή Καλάμου στις 23/06/2018.

246: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

247: Θέμα μοναδικό της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3ης/16 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου. Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής από 01-01-2016 έως 31-05-2018.

248: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης Μηχανημάτων για την δεματοποίηση των απορριμμάτων

249: Απόφαση Δ.Σ. για επαναπροκήρυξη της θέσης με κωδικό 101 της ΣΟΧ 1/2018, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Διαξονικού Ελκυστήρα, λόγω άκαρπης διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 1/2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής επιλογής προσωπικού.

250:Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας με το Δήμο Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

251:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας » με κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 3220/18-6-2018 (ΑΔΑ 94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

252:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση γεωλογικής μελέτης Περιγιαλίου.

253:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

254:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

255:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ-ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17/11/2015», ανάδοχος: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

256: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», αναδόχου: Γ. ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΕΔΕ.

257:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΔΕ.

258: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τοποθέτησης ΠΙΛΑΡ και αγωγού Διέλευσης καλωδίων σε δημοτικό χώρο.

259: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

260: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ .

261: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «EΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.139,09 €.

262: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για την περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

263: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για την περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», ανάδοχος: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

264: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ» προϋπολογισμού 17.000,00 €.

265: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

266: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

267: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2017-2018.

268: Απόφαση Δ.Σ α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018, και (β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

269: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

270:Απόφαση Δ.Σ κατά της εμπορευματοποίησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος της παραλίας «ΜΥΛΟΣ» Αγ. Νικήτα Λευκάδας.

271:Απόφαση Δ.Σ (α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018, και (β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

272:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ. 29676/21-12-2017 σύμβαση.

273: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

274:Απόφαση Δ.Σ. για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

275:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

276:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ», προϋπ/σμού 240.000,00 €.

277:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ» προυπολογισμού.50.000,00 €.

278:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ»,προυπολογισμού 9.999,48€.

279:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προυπολογισμού 79.144,00 €.

280:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ», προυπολογισμού 50.000,00 €.

281:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης του Ελληνικού Κτηματολογίου.

282:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου ( γήπεδο μπάσκετ ) στην Τ.Κ. Βλυχού Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

283:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθμ. 123/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά στην έγκριση απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ., οικονομικού έτους 2017.

284:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

285:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου : ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΑΤΟΥ.

286:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2017-2018.

287:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

288: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση α) χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών Παιδικών Σταθμών Λευκάδας, Βλυχού, Καρυάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017, β) αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού.»

289: Απόφαση Δ.Σ. για την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργάτη-Οικοδόμου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4.6.2018 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών.

290: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» για τροποποίηση ΑΕΠΟ.

291: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»

292: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».

293: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Η-Μ ΜΕΛΕΤΕΣ».

294: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης « ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»

295: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

296: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.

297: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 17.200,00 €.

298: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 75.230,98 €.

299: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 €.

300: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 257.000,00 €.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by