ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής της Ελένης Κατωπόδης κατά Όλγας Κόγκας, Δήμου Λευκάδας, κ.λπ. για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

102: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 40/24.2.2014 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

103: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

104: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

105: Ορισμός  Δικηγόρου προς άσκηση  αίτησης ακύρωσης , παράστασης  και εκπροσώπησης  του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας  ,  κατά της αριθ'234/2013  πράξης της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων , κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης κατ' άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010

106: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας έτους 2014

107: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 28/4/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή η ματαίωση δικάσιμο κατά της αίτησης περί αναστολής της εκτέλεσης της αριθ'21/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας  της εταιρείας  με την επωνυμία “Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε.” κατά του Δήμου Λευκάδας,   κατ' άρθρο 72 Ν.3852/2010.

108: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας που έγινε στις 28.03.2014 για εκμίσθωση αγροτεμαχίων – ελαιοστασίων Δήμου Λευκάδας

109: Απόφαση της Οικονομικής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής της Όλγας Κόγκα κατά Γλυκερίας Μουρίκη, Δήμου Λευκάδας κτλ για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

110: Απόφαση της Οικονομικής για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο για εκδίκαση έφεσης του Δήμου Λευκάδας, κατά τις 286/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

111: Απόφαση της Οικονομικής για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο σχετικά με την προσεπίκληση για επίσπευση συζήτησης σε αναγκαστική παρέμβαση ή παρεμπίπτουσα αγωγή του Απόστολου Κούτσιου κατά του Δήμου Λευκάδας και του Σωτήριου Κηρολίβανου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

112: Απόφαση της Οικονομικής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του  Σπύρου Σκλαβενίτη και του Δήμου Λευκάδας

113: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αρίθμ. πρωτ. 1720/68 στις 29/1/2014 απόφαση του Γ. Γ.  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτικής Ελλλάδας και Ιονίων Νήσων που ακυρώνει την αριθμ. 404/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση ή μη προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια

114: Απόφαση της Οικονομικής για αποδοχή ποσού 1.000,00 ευρώ από την εταιρεία MARNET ATE για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

115: Απόφαση της Οικονομικής για αποδοχή ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ευρώ) από την εταιρεία «DELCO Ε.Π.Ε. – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ» για τις ανάγκες του Δήμου

116: Απόφαση της Οικονομικής για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδος, έτους 2014

117: Απόφαση της Οικονομικής για την κατακύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 15.04.2014 για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας

118: Απόφαση της Οικονομικής για καθορισμό όρων διακήρυξης για μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για παιδικά παιχνίδια – καρουζέλ

119: Απόφαση της Οικονομικής για καθορισμό όρων διακήρυξης για μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου

120: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για έγκριση διάθεσης πίστωσης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

121: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λευκάδας, των  Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. έτους 2014, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 8023/26-03-2014 Διακήρυξης

122: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αρίθμ. πρωτ. 1720/68 στις 29/1/2014 απόφαση του Γ. Γ.  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτικής Ελλλάδας και Ιονίων Νήσων που ακυρώνει την αριθμ. 404/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση ή μη προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια. (ΛΙΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

125: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πάνω στην αριθμ. Πρωτ. 9902/14-4-2014 Ένσταση – Προσφυγή της αναδόχου εταιρεία Κ/Ξ Μεταλλινός Αθ. / Ν. Μιχαήλ – Γ. Καστράνης Ο.Ε. για το έργο : "Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στο κέντρο του οικισμού Καρυάς"

126: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση κατάρτισης των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Περιβάλλον», για το έτος 2014

127: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση κατάρτισης των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας

128: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση κατάρτισης των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο - 3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

129: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014

130: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση– συντήρηση ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου  εξωραϊσμοί - αναπλάσεις  λιμανιών και εξωτερικών χώρων Νήσου Καλάμου» προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ

131: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση της αριθμ. 118/14 απόφασής της σχετικά με την τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας

132: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας ( ομπρέλες – ξαπλώστρες – τραπεζοκαθίσματα – καντίνες)

133: Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού  & παραλίας με αντίστοιχη τροποποίηση της αριθ.132/2014 απόφασης της Ο.Ε.

134: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ματαίωση της διαδικασίας δημοπράτηση χώρων στην πλατεία παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 118/2014 απόφασή της

135: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση ή μη κατά της 133/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

136: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής για απόκρουση της έφεσης της εταιρείας «Μάριος Λάζαρης & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την δικάσιμο στις 6-6-2014

137: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για πρακτικό συμβιβασμού ή εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της αγωγής της Αικατερίνης Τσερέ, Δικηγόρου , κατά του Δήμου Λευκάδας στο Ειρηνοδικείο Λευκάδας

138: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυμνάσιο-2ο Λύκειο και 2ο Δημοτικό Σχολείο-3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.12410/07-05-2014 διακήρυξης

139: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας  οικονομικού έτους 2014

140: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.12426/07-05-2014 διακήρυξης

141: Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον  του Ε'Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην δικάσιμο της 4-6-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή η ματαίωση δικάσιμο κατά της αίτησης ακύρωσης της Ευαγγελίας Κοντογιώργη που στρέφεται εναντίον της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Λευκάδας άρθρο 72 Ν.3852/2010κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης

142: Έγκριση πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στον ανοικτό επαναληπτικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της ΔΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014 σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 8023/26-03-2014 διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος

143: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής για παράσταση Δικηγόρου κατά της δικάσιμου στις 6-6-2014 για απόκρουση της αγωγής του Petrov Tihomir κατά του Μανωλίτση Θεοδόσιου και του Δήμου Λευκάδας.

144: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο της Δημοτικής οδού κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Στράτου Ιωάννη, Στράτου Παρασκευά, Στράτου Χρήστου, Στράτου Ελένης, Κονδηλιώτη Ευθαλίας, Κιμωλιάτη Δημητρίου, Κιμωλιάτη Άρη – Δημήτριου, Κιμωλιάτη Κίμωνα, Κιμωλιάτη Σπυρίδωνα.

145: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο της 16-6-2014 κατά της αγωγής της Δήμητρας Σκλαβενίτη ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ άναβολή δικάσιμο ή ματαίωση.

146: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο στις 16-6-2014 κατά της αγωγής επίλυσης μικροδιαφορών της Δήμητρας Σκλαβενίτη, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση.

147:  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση χώρου πλατείας παραλίας Τ.Κ. Λευκάδας για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου.

148: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού της Δ.Κ. Καστού, προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ» και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας.

149: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για της παραγωγή αυγοτάραχου αλιευτικής περιόδου 2014.

151: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 23-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορούν στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυμνάσιο-2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.12410/07-05-2014 Διακήρυξης

152: Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 03.06.2014 για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας

153: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.800,00 € σε βάρος του ΚΑ: 00-6221 για την αντιμετώπιση δαπάνης ταχυδρομικών τελών των Υπηρεσιών του Δήμου.

154: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 383/07-05-2014 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.

155:  Την επαναδημοπράτηση των θέσεων που απέμειναν από την διεξαχθείσας δημοπρασίας την 03/06/2014 ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 271/81, για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού και παραλίας τροποποιώντας  το ποσό της κάθε θέσης λόγω του προχωρημένου της θερινής περιόδου, με επόμενη απόφαση της ίδιας συνεδρίασης.

156:  Απόφαση της Ο.Ε.

157: Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 25ης/6/2014 ή  σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής των Αριστείδη Ασπρογέρακα κλπ υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας.

158 : Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 25ης/6/2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής των Σπυρίδωνα Δελλαπόρτα κλπ. υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας

159: Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 25ης/6/2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής των Γερασιμούλας Γεωργάκη, κλπ υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας

160: Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 25ης/6/2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής του Σολδάτου Αναστάσιου.

161: Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 25ης/6/2014, (αρ. καταχ. αγωγής 172/2.9.09), ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής της Αθανασίας Σολδάτου.

162: Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 25ης/6/2014, (αρ. καταχ. Αγωγής 121/11.6.09), ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής της Αθανασίας Σολδάτου.

163: Απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και υποστήριξη-υπεράσπιση της Ζωϊτσας Σκιαδά Πετούση, Αντιδημάρχου Δήμου Λευκάδας, και των υπολοίπων συγκατηγορουμένων αυτής, στην συνεδρίαση της 24ης-6-2014 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας

164: Απόφαση της Ο.Ε.

165: Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού της Δ.Κ. Καστού, προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ» και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας.

166: “Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας , έτους 2014.”

167: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της αρ.149/2014 απόφασής της, για τον καθορισμό της ημερομηνίας δημοπράτησης της παραγωγής του αυγοτάραχου, αλιευτικής  περιόδου 2014.

168: Απόφαση Ο.Ε. για κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι.

169: Απόφαση της Ο.Ε.  για αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου, χρήση 2014

170: Απόφαση της Ο.Ε.  για ορισμό Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων   του Δήμου Λευκάδας  κατά της αριθ'12/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας  κατ' αρθρο 72 Ν.3852/2010

171: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την αριθμ πρωτ.12426/07-05-2014 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος

172: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2014, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.12422/07-05-2014 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος

173: Απόφαση Ο.Ε. για ορθή επανάληψη  της αριθ. 286/2013 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Αναπαλαίωση – Συντήρηση παλαιών πηγαδιών στο   Μεγανήσι Λευκάδας»     προϋπολογισμού 100.000,00€ λόγω διόρθωσης του άρθρου 13 παρ. 13.2 του τεύχους της διακήρυξης

174: Απόφαση Ο.Ε. για ορθή επανάληψη  της αριθ. 287/2013     απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας      350.000,00€ λόγω 1) διόρθωσης των οικονομικών στοιχείων που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης (ανάλυση κόστους εργασιών ,ποσό εγγυητικής) 2) διόρθωση του άρθρου 13 παρ. 13.2 του τεύχους της διακήρυξης, 3) αλλαγή στις τάξεις των πτυχίων άρθρο 21

175: Απόφαση Ο.Ε. για ορθή επανάληψη της αριθ. 288/2013 απόφασης της   οικονομικής επιτροπής περί  έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών  Μεγανησίου Λευκάδας» προϋπολογισμού 330.000,00€. Λόγω  συμπλήρωσης του άρθρου 11.4 του τεύχους της διακήρυξης με τη συνοπτική περιγραφή του έργου , 2)διόρθωσης των οικονομικών στοιχείων που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης (ανάλυση κόστους εργασιών ,ποσό εγγυητικής) , 3) διόρθωσης του άρθρου 13 παρ. 13.2 του τεύχους της διακήρυξης.

176: Απόφαση Ο.Ε. για ορθή επανάληψη  της αριθ.  285/2013   απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου  «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου wi-fi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου» προϋπολογισμού 100.000,00€  λόγω διόρθωσης της περίπτωσης 10.1 της παραγράφου 9.2 του άρθρου 9.

177: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας»προϋπολογισμού 1.000.000,00€.

178: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας της 1/7/2014 για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας & Απολλωνίων

179: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 1/7/2014 για την δημοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου αλιευτικής παραγωγής 2014-2015

180: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

181: Απόφαση της Ο.Ε. για αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2014

182: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας , έτους 2014

183: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Καλάμου και Καστού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2014»

184: Ορισμός Δικηγόρου  για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στην δικάσιμο της 26-9-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της από 21-2-2013 αγωγής των συμπραττόντων και συνεργαζόμενων γραφείων μελετών: «Παγκρατίου Ελένης-Τζάλλα Κωνσταντίνου-Σταματόγιαννη Νικόλαου -Στρατσιάνη Χρήστου», κατ'αρθρο 72 Ν.3852/2010

185: Ορισμός Δικηγόρου προς  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς υποστήριξη της  από 20-12-2013 και αριθμό κατάθεσης 7/2014  έφεσης αυτού κατά της αριθ'82/2013 απόφασης του Eιρηνοδικείου Λευκάδας και της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Υδάτωρ Λυμάτων ΑΕ, κατά την δικάσιμο της 19-9-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή η ματαίωση δικάσιμο  κατ' ,άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010

186: Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς υποστήριξη της απο 17-10-2013 και αριθμό κατάθεσης 22/2013 έφεσης του Δήμου Λευκάδας  κατά της αριθ'99/2013 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και της Μαρίας Καββαδά του Διονυσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δικάζει σε δεύτερο βαθμό κατά την δικάσιμο 19-9-2014  σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή η ματαίωση δικάσιμο  κατ' ,άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010

187: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

188: Έγκριση του από 22-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και των από 30-06-2014 και  22-07-2014  Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια  και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυμνάσιο-2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.12410/07-05-2014 Διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος

189: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

190: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, προς απόκρουση της αίτησης αναστολής της εταιρείας: Μάριος Λάζαρης & ΣΙΑ Ο.Ε. στη δικάσιμο της 11/8/2014 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, ή ματαίωση δικάσιμο

191: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση αγωγής διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο για το ακίνητο του Δήμου Λευκάδας, που βρίσκεται στη θέση «Μόρφη».

192: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά των Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 19/9/2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή, ή ματαίωση δικάσιμο

193: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

194: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014

195: Απόφαση Ο.Ε. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

196: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2014  για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού

197: Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς απόκρουση  της απο 30-7-2014  αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των Ιωάννη Γεωργάκη ,Ιωάννη Σκιαδά Χριστίνας Χαλικιά, Νικολάου Λάζαρη, Σπυρίδωνος Σκιαδά, Αμαλίας Διγενή, που  στρέφεται κατά του   Δήμου Λευκάδας και εισάγεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Λευκάδας  κατά την δικάσιμο 11-08-2014 ή  σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  κατ' άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010

198: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

199: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

200: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ.234/7.4.2014 ΧΕΠ


 

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by