ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας


Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α’ βαθμού θεσπίστηκε με τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και επικυρώθηκε με το άρθρο 203 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6.2010). Οι σχετικές διατάξεις εξειδικεύονται με Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα και συγκεκριμένα για την τρέχουσα περίοδο με:

o   το Π.Δ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού», το οποίο τροποποιήθηκε από το Π.Δ 89/2011.

o   την Υ.Α με αριθμ. 41179/23-10-2014 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» (ΦΕΚ 2970/Β’/4-11-2014)·

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις για την χρονική περίοδο 2015-2019, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών

 

 

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by