Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

400:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 19-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (σχετ. η Αρ.Πρωτ.: 17794/7-10-2020 διακήρυξη)

401:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

402:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας, με το ποσό των 332.989,06€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

403:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό των 74.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες.

404:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό του 1.000.000,00 € από το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων που επλήγησαν από την φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, με κωδικό έργου 2020 ΣΕ 87100019.

405:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κ.Ε.2017ΕΠ02200000, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

406:Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση των με αριθ. 338/2020 και 374/2020 αποφάσεων της Ο.Ε. Δήμου Λευκάδας, της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και επανάληψή της, με σκοπό τον καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου – σταβλικής εγκατάστασης εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.

407: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 8-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για Παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,51 ευρώ με Φ.Π.Α. και κατακύρωση αποτελέσματος.

408:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 55.163,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση αποτελέσματος.

409:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 12-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

410:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

411:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαμος Ναυτική Εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

412:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 21.10.2013 (αρ. καταχώρισης ΑΓ9/2015) αγωγής του Μιχαήλ Δ. Φίλιππα κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (μεταβατική έδρα Λευκάδας).

413:Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18225/13.10.2020 αίτησης του Ιωάννη Θεριανού, ως πληρεξουσίου των: 1. Ελισάβετ Αραβανή και 2. Αικατερίνης Κατωπόδη.

414:Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» πρ/σμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

415:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε."

416:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

417:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

418:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 91749.

419:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.404.524 €(με ΦΠΑ 24%).

420:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με αριθμ. πρωτ.14575/24-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 2.404.524,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

421:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αναθεώρηση, την 2η ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλική Λευκάδας», αναδόχου Κ/Ξ ΑKΤΩΡ Α.T.Ε. – P & C DEVELOPMENT S.A.

422:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του Δήμου για τα έτη 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 52.800,00 € που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ.:17791/07-10-2020 διακήρυξης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

423:Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV006977521 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας.

424:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 100/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Πνευματικού Κέντρου.

425:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

426:Απόφαση Ο.Ε. για νομική υποστήριξη υπαλλήλου: α) Δημητρίου Βραχνούλα και β) χορήγηση εντολής εκπροσώπησης υπαλλήλου και παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στον δικηγόρο στο Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία, Δημήτριο Μασούρα.

427:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

428: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

429:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με αριθμ. πρωτ.14575/24-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 3.404.524,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

430:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαμος Ναυτική Εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

431:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

432:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχημάτων που έγιναν δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.» στις υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου Λευκάδας.

433:Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 365/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

434:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σχολικής μονάδας Κοινότητας Καλάμου για το σχολ. έτος 2020-2021.

435:Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

436:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α.

437:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη κ. Γερασίμου Σκληρού.

438:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής/-ών Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών και Επιτροπής/-ών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

439:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

440:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € , συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

441:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3 συνολικού προϋπολογισμού 119.040,00 € , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

442:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με ανοιχτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

443:Απόφαση Ο.Ε .περί έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630 ευρώ με Φ.Π.Α.

444:Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αρ. 260/2020 απόφαση της Ο.Ε.

445:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG IPA II-CBC ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ με το ακρωνύμιο «SAVE WATER» για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας.»

446:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής/πών διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016.

447:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

448:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 150.800,00 €.

449:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ».

450:Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. 28/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.

451:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. Α223/2020, Α232/2020, A227/2020, A235/2020 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας.

452:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθ’1958/2020 απόφασης του Δ’ Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που δίκασε τη διαφορά στο δεύτερο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και της ΑΕ ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΤΕΒΕ.

453:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 247/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Ανδρέα Σγουρόπουλου κλπ που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου του Δήμου Λευκάδας κλπ.

454:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

455:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 17-11-2020 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών συνολικού προϋπολογισμού 30.949,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

456:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω του προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, έτους 2020-2021.

457:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 129/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος, περί έγκρισης απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2019.

458:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ.134/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2020.

459:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 13-11-2020 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2020 συνολικού προϋπολογισμού 45.039,28€€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

460:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 12.11.2020 για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.

461:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

462:Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18743/21.10.2020 αίτησης του Α.Σ. «ΤΑΟΛ».

463:Απόφαση Ο.Ε. επί του πρωτοκόλλου βεβαίωσης βλάβης επαρχιακής οδού, που εξέδωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για ποσό 30.773,05 ευρώ.

464:Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 47/2020 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου.

465:Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση στον δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ, για παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών, στις 2/12/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

466: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 25.000,00€.

467:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 385/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου»

468: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση επέκτασης κοιμητηρίου Νυδριού» προϋπολογισμού 7.000,00 €.

469:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισμού 19.793,88 €.

470: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού covid-19.

471:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 30-11-2020 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του Δήμου Λευκάδας για τα έτη 2021-2022 και κατακύρωση αποτελέσματος.

472:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-11-2020 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

473:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών

474:Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

475:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση μελών Σχολικής Επιτροπής, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

476:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. Α294/2020, Α295/2020, Α296/2020, Α297/2020 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

477:Απόφαση Ο.Ε. για την αμετάκλητη αριθ’4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων της εταιρείας με την επωνυμία Ν.ΓΡΑΨΑΣ-Δ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ που στρέφεται κατά του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΝΠ.Δ.Δ, «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του οποίου καθολικός διάδοχος έχει καταστεί ο Δήμος Λευκάδας.

478:Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’23/2020 διαταγή πληρωμής με το αριθ’34/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 1-9-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

479:Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’26/2020 διαταγή πληρωμής με το αριθ’36/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 3-9-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΖΑΡΗΣ Π-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Κ ΟΕ εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

480:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

481:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αρ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ. για λήψη οικονομικών μέτρων από το Δήμο Λευκάδας για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και υπουργικές αποφάσεις.

482:Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.

483:Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

484:Απόφαση Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το έτος 2021.

485:Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης για το έτος 2021.

486:Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2021.

487:Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών χρήσης δημοτικών νεκροταφείων 2021.

488:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

489:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

490:Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της με αριθμ. 351/2020 απόφασης Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής ανοιχτών διαγωνισμών προμηθειών

491:Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

492:Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ.

493:Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ.

494:Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων (Ομάδες ´ô) για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας

495:Aπόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

496:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Λευκάδας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

497:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Λευκάδας για την «Σύνταξη μελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του Δ.Λ.Τ. Λευκάδας.

498:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα , 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 102.000,00€.

499:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ».

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by