Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 του Πνευματικού Κέντρου.

102:Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

103:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 467.741,94€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

104:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

105:Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων.

106:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

107:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ της 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

108:Απόφαση Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.

109:Απόφαση Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ

110:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) - Στοχοθεσίας Δήμου Λευκάδας, έτους 2020.

111:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)».

112:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024 του Δήμου Λευκάδας.

113:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 11ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

114:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

115:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»

116:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

117:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών: αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε.Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς -Σφακιώτών».

118:Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμο Λευκάδας, έτους 2020.

119:Απόφαση Ο.Ε. περί σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας.

120:Απόφαση Ο.Ε. περί σχεδίου ορισμού ύψους δικαιωμάτων και τελών, άρθρου 23 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας.

121:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 467.741,94€ χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α συστήματος 88777.

122:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.

123:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 2.000,00 ευρώ από την MARITIME SILK ROAD SOCIETY LITITED, από την Κίνα.

124:.Απόφαση Ο.Ε. περί ματαίωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Δήμου Λευκάδας

125:.Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 23-03-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού γενικών υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στo πλαίσιo του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, της υπ. αριθμ. 4497/13-03-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006432563) διακήρυξης.

126:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-4-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας της με αριθμ.19747/1-10-2019/ΑΔΑΜ:19PROC005644574 διακήρυξης και κατακύρωσης διαγωνισμού.

127:Απόφαση Ο.Ε. περί αναστολής προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. 26134/24-12-2019 σύμβασης για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, όπως παρατάθηκε με την αριθμ.49/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το άρθρ. 60ο άρθρο της Π.Ν.Π. (Α΄ 68)/20-03-2020.

128:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς Αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση Αλυκές του Δήμου Λευκάδας στον ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλοακαρνανίας της με αριθμ. 5531/8-04-2020 διακήρυξης».

129:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

130: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120lt, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

131: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε.Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

132:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)».

133:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2020.

134:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 86610 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 1.892.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

135:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αρ. 65/2018 (ΑΔΑ : 6Η0ΟΩΛΙ-ΡΨΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.

136:Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του από 12-05-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε.Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, της υπ. αριθμ. 6193/29-04-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006643392) διακήρυξης»

137:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 15-05-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς Αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση Αλυκές του Δήμου Λευκάδας στον ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλοακαρνανίας (αρ. διακ. 5531/8-04-2020) και κατακύρωση αποτελέσματος».

138:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 1.287.396,91

139:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ85) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ», για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου.

140:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

141:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή έκθεση εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

142:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 23.04.2020 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).

143:Απόφαση Ο.Ε. για κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ», πρ/σμού 8.871,00€ (πλέον ΦΠΑ 24.

144:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ.

145:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

146:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου Χαραλαμπόπουλου Λάμπρου.

147:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ» προϋπολογισμού 22.290,46 €.

148:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

149:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

150:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €.

151:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

152:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΟΥ- ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

153:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Λευκάδας-Σφακιωτών-Καρυάς, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

154:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Ελλομένου-Απολλωνίων-Καλάμου-Καστού, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

155:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 148/Α/6-3-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

156:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αγωγή μικροδιαφοράς του Δικαστικού Επιμελητή Κέρκυρας κ. Δημητρίου Λιβέρη η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λευκάδας στις 7/5/2020 και εκδικάζεται στις 22/5/2020 στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

157:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

158:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ», αναδόχου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

159:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση του υπογείου και του περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης κοινότητας Καρυάς.

160:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών, για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

161:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

162:Απόφαση Ο.Ε για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την δαπάνη μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

163:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ».

164: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

165: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΓΕΩΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Ε.Ε.

166:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη ΕΔΕ.

167: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας», αναδόχου: ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

168: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 70.000,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%).

169: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 37.340,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

170: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΧΟΡΤΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 9.215,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%).

171: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΑΣΙ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 30.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

172: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΤΩΝ», ποσό αρχικής σύμβασης: 31.050,00 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ).

173: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 645.161,29 € χωρίς ΦΠΑ με Α/Α συστήματος 87200 για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

174: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

175: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ » αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

176: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της υπ' αρ. 59/19 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,προϋπολογισμού 6.332.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

177:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

178:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά της αγωγής της Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία << Α. Σολδάτος και Σια ΕΕ>> που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίαση της 9-6-2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

179:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 42/2016 απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου προς σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων στους δικηγόρους Πολλάλη Δημήτριο, Πολλάλη Ηλία και Ζαμπέλη Βασιλική σχετικά με την σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς Παναγή Κομηνού.

180:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

181:Απόφαση Ο.Ε. συμπλήρωσης της υπ΄αριθ. 162/2020 απόφασης Ο.Ε.

182:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της υπ΄ αριθ. 20/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας που αφορά στην 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, έτους 2020.

183:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού τελών χρήσης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας - Απολλωνίων - Ελλομένου σε όμορους εκμεταλλευτές, για το έτος 2020.

184:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α, (σχετ. η με αριθμ. 7101/18-05-2020 διακήρυξη).

185:Απόφαση Ο.Ε. περί περί έγκρισης του από 2-06-20200 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Ελλομένου, Απολλωνίων, Καλάμου, Καστού συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α, (σχετ.η με αριθμ. 7248/20-05-2020 διακήρυξη).

186:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 467.741,94 € χωρίς ΦΠΑ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: «5028098» και Α/Α συστήματος 88777 για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

187:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» αναδόχου: Γεωργίου Χόρτη Ε.Δ.Ε.

188:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 90/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

189:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στην θέση Μέγα Λόγκος Τ.Κ. Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 56.581,00 € (με ΦΠΑ 24%).

190:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 34.902,90 ευρώ με Φ.Π.Α, (σχετ.η με αριθμ.6192/29-04-2020 διακήρυξη).

191:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 14-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 58.215,52 ευρώ με Φ.Π.Α, (σχετ. η με αριθμ.6191/29-04-2020 διακήρυξη).

192:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της με αριθμ.136/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε.Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, συνολικού προϋπολογισμού 49.649,60 ευρώ με Φ.Π.Α., (η με αριθμ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη)

193:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιώνναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας.

194:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ με Φ.Π.Α, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού».

195:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 14.240,42 ευρώ με Φ.Π.Α, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

196:Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωσή της (ως αναθέτουσα αρχή) με την υπ΄ αριθμ. 595/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. που αφορά στην υπ΄ αριθμ. 81/2020 απόφαση Ο.Ε. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.

197:Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε δικηγόρο Αθηνών κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης Ανδρέα Παπαρηγόπουλου σε σχέση με την υπόθεση ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR 1) αγωγής απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 232.252,17 ευρώ σύμφωνα με το Ν.4312/2014, 2) άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιρειών τους λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ.) 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. κατά των αντιδίκων.

198:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Λευκάδος.

199:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικό κτίριο της Νήσου Λευκάδος.

200:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

201:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: "ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε."

202:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 51/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Πνευματικού Κέντρου.

203:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by