ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Όταν ζητείται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

3. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Παρατηρήσεις:

Συμπληρώνονται δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις μαρτύρων.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by