ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

3. Εκκαθαριστικά των δυο τελευταίων ετών που να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας την Λευκάδα.

4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by